Informační systém MU
JANSOVÁ, Iveta, Jakub MACEK, Alena MACKOVÁ and Štěpán ŽÁDNÍK. Analýza podmínek pohybu českých spotřebitelů mezi zdroji s legálně a nelegálně šířeným audiovizuálním obsahem (Analysis of the conditions of movement of Czech consumers between sources with legally and illegally distributed audiovisual content). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 18 pp. ISBN 978-80-210-9358-4. doi:10.13140/RG.2.2.10007.93600.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Analýza podmínek pohybu českých spotřebitelů mezi zdroji s legálně a nelegálně šířeným audiovizuálním obsahem
Name (in English) Analysis of the conditions of movement of Czech consumers between sources with legally and illegally distributed audiovisual content
Authors JANSOVÁ, Iveta (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jakub MACEK (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Alena MACKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Štěpán ŽÁDNÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 18 pp. 2019.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Research report
Field of Study 50802 Media and socio-cultural communication
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/19:00119776
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-210-9358-4
Doi http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.10007.93600
Keywords in English media audiences; convergence; content downloading; online piracy; qualitative study
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333. Changed: 9/3/2022 11:06.
Abstract
Výzkumná zpráva shrnuje základní zjištění kvalitativního výzkumu českých konvergentních publik vedeného v letech 2018 a 2019, a to s důrazem na motivy, jež respondenty zahrnuté do výzkumného vzorku vedou k volbě mezi jednotlivými aktuálně dostupnými zdroji audiovizuálních obsahů. Výzkumné závěry, jež jsou v této zprávě stručně shrnuty, se přitom obracejí ke dvěma klíčovým otázkám: Za jakých podmínek a z jakých důvodů současní konzumenti televizních a filmových obsahů volí jako zdroje těchto obsahů zdroje neoficiální? A co je naopak vede k tomu, aby dali přednost zdrojům oficiálním?
Abstract (in English)
The research report summarizes the basic findings of qualitative research of Czech convergent audiences conducted in 2018 and 2019, with an emphasis on the motives that lead respondents included in the research sample to choose between individual currently available sources of audiovisual content. The research conclusions briefly summarized in this report address two key questions: Under what conditions and for what reasons do current consumers of television and film content choose unofficial sources as sources of such content? And what, on the other hand, leads them to prefer official sources?
Links
MUNI/A/1204/2018, interní kód MUName: Aktuální problémy mediálního výzkumu IV
Investor: Masaryk University, Category A
TL01000306, research and development projectName: Výzkum dopadu stávající legislativy a strategie Evropské komise pro jednotný digitální trh (DSM) na český audiovizuální průmysl: evaluace (autorsko)právního systému a příprava kulturní politiky v rámci DSM
Investor: Technology Agency of the Czech Republic
Displayed: 29/1/2023 07:14