Informační systém MU
KOLÁŘOVÁ, Ivana, Hana SVOBODOVÁ, Petra ROZBOŘILOVÁ, Kateřina ŽVAKOVÁ, Hana ŽIŽKOVÁ, Adam VEŘMIŘOVSKÝ, Radim OŠMERA, David KROČA, Marek LOLLOK and Jana Marie TUŠKOVÁ. Variantnost v onymii a dialektech (Variation of the Proper Nouns and in the Dialects). 2019.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Variantnost v onymii a dialektech
Name in Czech Variantnost v onymii a dialektech
Name (in English) Variation of the Proper Nouns and in the Dialects
Authors KOLÁŘOVÁ, Ivana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Hana SVOBODOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Petra ROZBOŘILOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Kateřina ŽVAKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Hana ŽIŽKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Adam VEŘMIŘOVSKÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Radim OŠMERA (203 Czech Republic, belonging to the institution), David KROČA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Marek LOLLOK (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jana Marie TUŠKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 2019.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Organization of a conference
Field of Study 60203 Linguistics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/19:00111432
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) onomastika; propria; nominační a komunikační varianty proprií; propria v literatuře; standardizace; dialekty; regionální varianty
Keywords in English onomastics; proper nouns; nominative and communicative variants of the proper nouns; proper nouns in the literary texts; standardization; dialects; regional variants
Changed by Changed by: doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D., učo 2019. Changed: 9. 3. 2020 21:58.
Abstract
Program konference Variantnost v onymii a dialektech zahrnoval vědecké referáty zabývající se: (a) různými aspekty užívání vlastních jmen a jejich původem; (b) dřívější a současnou situací dialektů. Přední čeští a zahraniční odborníci v onomastice prezentovali výsledky několikaletých výzkumů vlastních jmen (antroponym, toponym, hydronym, chrématonym apod.), jejich užívání v textech různých typů, zabývali se též otázkami standardizace. Pohledy na vlastní jména byly spjaty též s historií regionů, popř. s jazykovou situací regionů. Příspěvky z dialektologie sledovali jak současnou situaci, tak např. dialektismy ve významných historických památkách. V řadě referátů nebyly otázky onomastiky a dialektologie odděleny a autoři ukázaly vliv dialektů na formování podob vlastních jmen.
Abstract (in English)
The conference included proceeding papers of the: (a) various aspects of proper nouns such as are used in various spheres of communication; (b) dialects formerly and in the present days. Czech and foreign experts in the onomastics presented results of their long-standing research of the personal names, of the place names, of the names of the rivers or lakes, of the names of various products, some of them dealt with the standardization of the proper nouns, almost of the place names. The research of the proper nouns was connected to the history of the regions or with the language situation of the regions, too. The papers of the dialectology dealt with the contemporary situation of the dialects or with the use of the vernacular words in the historical literary texts, too. The theme of dialects and of the proper nouns were not separated, some authors proved the influence of the dialects to the forming of proper nouns.
Displayed: 31. 5. 2023 06:02