Informační systém MU
BEJČEK, Josef. Snesitelná těžkost nebytí/bytí obchodního práva (The bearable toughness of not-being/being of commercial law). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2019, vol. 27, No 100, p. 25-42. ISSN 1210-9126. doi:10.5817/CPVP2019-S-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Snesitelná těžkost nebytí/bytí obchodního práva
Name (in English) The bearable toughness of not-being/being of commercial law
Authors BEJČEK, Josef (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Časopis pro právní vědu a praxi, Brno, Masarykova univerzita, 2019, 1210-9126.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50501 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Open access časopisu
RIV identification code RIV/00216224:14220/19:00111446
Organization unit Faculty of Law
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CPVP2019-S-2
Keywords (in Czech) Obchodní právo; hospodářské právo; občanské právo; občanský zákoník; hospodářský zákoník; právní regulace obchodu a podnikání; některé obsahové a formální standardy výuky práva.
Keywords in English Commercial law; socialist economic law; civil law; Civil Code; Economic Code; legal regulation of business and entrepreneurial activities; some conent-related and formal standards of legal studies .
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 26/6/2020 10:39.
Abstract
Obchodní právo bylo zbaveno v roce 2012 kodexové základny svého rozvoje, podobně jako hospodářské právo v roce 1991. O struktuře a obsahu výuky právních disciplín (a ani o členění na tzv. odvětví právní) ovšem formální právní prameny nerozhodují. Výuka moderního obchodního práva proto i dnes, po opuštění konceptu samostatného práva hospodářského, zahrnuje nejen příslušné segmenty soukromoprávní civilistiky, ale i věnuje se i základům veřejnoprávních regulatorních úprav vztahujících se k obchodu a podnikání. Obchody se tradičně chápou (a i vyučují) ve dvou smyslech: v užším, stavovském (subjektivním), jako právem regulovaný styk příslušníků stavu obchodnického, tedy těch, kterým právo přiznává status obchodníka (podnikatele). Druhé (objektivní) pojetí zdůrazňuje tzv. obchody, jakožto typické akty oběhu statků, k nimž dochází bez ohledu na osobní podnikatelský či nepodnikatelský status účastníků. Dílčí překrývání a doplňování s právem občanským zejména v oblasti sjednoceného práva závazkového je přínosem. Obecnějším požadavkům na nároky studia však ne vždy odpovídají některé kontroverzní okolnosti v článku vlídně kritizované.
Abstract (in English)
Commercial Law was deprived of its own Code in 2012, similarly as it happened to the Economic Law in 1991. Nevertheless, formal sources of law predetermine neither the structure and content of legal disciplines, nor the division of legal system into legal branches. Tuition of modern commercial law involves therefore even today, after quitting the „socialist“ concept of separate economic law, not only traditional segments of private (civil) law but basics of public law regulations related to business and entrepreneurship, too. Businesses are traditionally understood and tought in two meanings – both as subject-conditioned contact of entrepreneurs and as a typical exchange of goods regardless of entrepreneurial or non-entrepreneurial status of persons concerned. Partial overlapping of commercial and general civil laws and complementing each other is beneficial, especially in the field of recently unified law of obligations. General demanding study requirements do not always comply with several controversial circumstances we are facing in our universities nowadays; some of these factors are subject to benign criticism in the essay.
Displayed: 28/11/2022 20:45