ŠUMICHRAST, Adam. Komparácia transformácie odborov v Slovenskom štáte a protektoráte Čechy a Morava (The comparison of transformation of the trade unions in the Slovak State and protectorate Bohemia and Morava). In České země 1938-1945: Stav a perspektivy výzkumu. 2019.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Komparácia transformácie odborov v Slovenskom štáte a protektoráte Čechy a Morava
Name (in English) The comparison of transformation of the trade unions in the Slovak State and protectorate Bohemia and Morava
Authors ŠUMICHRAST, Adam (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution).
Edition České země 1938-1945: Stav a perspektivy výzkumu, 2019.
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) odbory; komparácia; Slovenský štát; protektorát Čechy a Morava
Keywords in English trade unions; comparison; Slovak State; protectorate of Bohemia and Morava
Changed by Changed by: Mgr. Bc. Adam Šumichrast, učo 462006. Changed: 23/11/2019 22:12.
Abstract
Vznik Slovenského štátu a protektorátu Čechy a Morava v roku 1939 predstavoval zásadnú zmenu, ktorá ovplyvnila všetky oblasti spoločnosti vrátane odborov. Cieľom práce je odpovedať na otázku, či zmeny, ktoré ovplyvnili slovenské a české odborové a odborové hnutie, možno opísať ako ich transformáciu alebo skôr zánik. Slovenský štát a protektorát Čechy a Morava boli zo svojej podstaty výrazne ovplyvnené zahraničím, najmä nacistickým Nemeckom. V určitom štádiu vývoja režimov sa však inšpirovali aj vo fašistickom Taliansku (slovenský prípad). Tieto vzorce sa následne začlenili do ich politickej a organizačnej praxe. Z tohto dôvodu sa práca bude zaoberať aj postavením odborov v Nemecku a Taliansku. V komparatívnom kontexte bude skúmať aj to, aké typy zahraničných vzorcov boli prevzaté na Slovensku a v protektoráte Čechy a Morava, kto bol ich pôvodcom, a aké boli činnosti odborových zväzov v luďáckom a protektorátnom režime?
Abstract (in English)
The emergence of the Slovak state and protectorate Bohemia and Morava in 1939 constituted a fundamental change which affected all areas of society, including trade unions. The paper aims to answer the question whether the changes that the Slovak and Czech trade and union movement has affected can be described as its transformation or rather the extinction. By its very nature, the Slovak state nad protectorate Bohemia and Morava was heavily influenced by foreign countries, especially Nazi Germany. At some stage in the development of the regime, however, he sought inspiration even in fascist Italy (Slovak case). Subsequently these patterns embraced in their political and organizational practice. For this reason, the study will also deal with trade union status in Germany and Italy. In the comparative context, the paper will also examine which types of foreign patterns have been taken over in Slovakia and in protectorate Bohemia and Morava, who was their originator, and what were the activities of the trade unions in the Ludak and protectorate regime?
Links
MUNI/A/1257/2018, internal MU codeName: Kulturní identita v dějinách střední Evropy (Acronym: Kulturní identita)
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 24/2/2020 04:27