RUSINKO, Marcela a Vít VLNAS. Sobě ke cti, umění ke slávě. Čtyři století uměleckého sběratelství v českých zemích. Brno: Books & Pipes, 2019. 369 s. ISBN 978-80-7485-197-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sobě ke cti, umění ke slávě. Čtyři století uměleckého sběratelství v českých zemích
Název anglicky For One's Honour, For Art's Glory. Four centuries of art collecting in Czech lands
Autoři RUSINKO, Marcela a Vít VLNAS.
Vydání Brno, 369 s. 2019.
Nakladatel Books & Pipes
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Editorství odborné knihy
Obor 60401 Arts, Art history
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-7485-197-1
Klíčová slova česky umělecké sběratelství; dějiny hmotné kultury; provenienční výzkum;české země
Klíčová slova anglicky art collecting;material cultures;provenance research;Czech lands
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Ing. Marcela Rusinko, Ph.D., učo 16236. Změněno: 14. 1. 2020 10:06.
Anotace
Barevně výpravná publikace slovem i obrazem v horizontu nejnovějších vědeckých poznatků přístupnou formou představuje známé i méně známé historické umělecké sbírky vzniklé na našem území, jejich majitele, zaměření, stejně jako následné, často velmi dramatické a málo známé osudy. Připomíná jména manýristických a barokních šlechtických sběratelů (Rudolf II., Černínové), dále milovníky umění z měšťanských kruhů 19. století a rovněž slavné sběratele spojené především s moderním uměním, jakými byli Vincenc Kramář, Emanuel Hloupý, František Čeřovský či Josef Sudek a mnohé další. Umělecká díla, která často známe z expozic muzeí a galerií či hradů a zámků, jsou zde stavěna do kontextu své původní historické sounáležitosti se sbírkami či sběrateli, jejichž života byli kdysi součástí, stejně jako do kontextu svých současných sbírek. Cílem knihy je především oživit v našem prostředí zájem o historické okolnosti vzniku a následného života uměleckých děl starého i moderního umění, jejichž příběhy často tvoří pozoruhodnou součást naší vlastní minulosti. Na publikaci se pod vedením autorské dvojice, Marcely Rusinko (Richard Fremund, 2014 či Snad nesbíráte obrazy? Cesty soukromého sběratelství moderního umění v Českých zemích v letech 1948–1965, B&P 2018) a Víta Vlnase (Jan Nepomucký, česká legenda, 1993 či Princ Evžen Savojský, 2001), podílela více než desítka našich předních historiků umění.
Anotace anglicky
The colorfully narrative publication, in both the word and image, in an accessible form, represents both the well-known and lesser-known historical art collections originated in our territory, their owners, focus, as well as subsequent, often very dramatic and little-known fates. It commemorates the names of Mannerist and Baroque aristocratic collectors (Rudolf II., The Czernin family), art lovers from the 19th-century bourgeoisie circles, as well as famous collectors connected with modern art such as Vincenc Kramář, Emanuel Hloupý, František Čeřovský or Josef Sudek and many others. The works of art, which we often know from museum and gallery exhibitions or castles and chateaus, are placed here in the context of their original historical belonging to collections or collectors whose lives were once part of them, as well as to the context of their current collections. The main aim of the book is to revive in our environment interest in the historical circumstances of the origin and subsequent life of works of art of old and modern art, whose stories often form a remarkable part of our own past. The publication, led by the author duo, Marcela Rusinko (Richard Fremund, 2014 or Snad nesbíráte obrazy?, 2018) and Vít Vlnas (Jan Nepomucký, Česká legenda, 1993 or Princ Evžen Savojský, 2001), participated in more than a dozen of our leading art historians.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Sobe_ke_cti_BLOK_FINAL_nahled.pdf   Verze souboru Rusinko, M. 4. 12. 2019

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Ing. Marcela Rusinko, Ph.D., učo 16236
  • osoba prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D., učo 90489
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 14. 7. 2020 19:15