REČKOVÁ, Kateřina, Karel REČKA and František BAUMGARTNER. Emoční inteligence a její souvislost s machiavelismem : Odvrácená strana emočních schopností (Emotional intelligence and its relationship to Machiavellianism : The dark side of emotional skills). Československá psychologie. Praha: Academia, 2019, vol. 63, No 3, p. 354-363. ISSN 0009-062X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Emoční inteligence a její souvislost s machiavelismem : Odvrácená strana emočních schopností
Name (in English) Emotional intelligence and its relationship to Machiavellianism : The dark side of emotional skills
Authors REČKOVÁ, Kateřina (203 Czech Republic, belonging to the institution), Karel REČKA (203 Czech Republic, belonging to the institution) and František BAUMGARTNER (203 Czech Republic).
Edition Československá psychologie, Praha, Academia, 2019, 0009-062X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Impact factor Impact factor: 0.478
RIV identification code RIV/00216224:14230/19:00111931
Organization unit Faculty of Social Studies
UT WoS 000484133600008
Keywords in English emotional intelligence; machiavellianism; emotional manipulation
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Bc. Blanka Farkašová, učo 97333. Changed: 27. 1. 2020 16:17.
Abstract
Článek se zabývá souvislostmi mezi emoční inteligencí (EI) a machiavelismem. Ačkoli bývá EI zpravidla považována za ryze pozitivní osobnostní charakteristiku, existují názory, že jedinec může své emoční schopnosti „machiavelisticky“ zneužít k dosažení vlastních cílů. Na základě provedeného výzkumu u českých vysokoškolských studentů (N = 935) bylo zjištěno, že vyšší mírou EI jako vnímané schopnosti disponují ženy (na úrovni subškál však byly rozdíly patrné jen v oblasti vyjadřování emocí a regulace emocí ostatních), vyššího skóru machiavelismu naopak dosahovali muži. Kanonická korelační analýza odhalila komplexní vztahy EI a machiavelismu a zároveň nejednotnost škály machiavelismu MPS: Machiavelistická nedůvěra vůči ostatním a amorálnost souvisela s vyjadřováním emocí negativně, kdežto touha po moci pozitivně. Diskuze je věnována otázce, zda lze touhu po moci považovat za negativní/ antisociální.
Abstract (in English)
This article seeks to investigate the links between emotional intelligence (EI) and Machiavellianism. Despite EI being generally considered a purely positive personality characteristic, some believe that an individual may misuse his emotional abilities in a Machiavellian manner in order to achieve his own goals. The research conducted among Czech university students (N = 935) showed that females have a higher level of self-report ability EI (note that on a subscale level, the difference was found only in Emotional Expression and Emotional Regulation of Others), whereas males score higher in all measures of Machiavellianism. Complex relationships between EI and Machiavellianism along with an inconsistency of the trait of Machiavellianism captured by the Machiavellian Personality Scale (MPS) were discovered using the canonical correlation analysis: the Machiavellian Distrust of Others and Amorality were negatively related to Emotional Expression, nevertheless, Desire for Control was positively related to Emotional Expression. The discussion addresses the question of whether one’s desire
PrintDisplayed: 29. 6. 2022 03:19