RABUŠIC, Ladislav, Zuzana KUSÁ and Milada RABUŠICOVÁ. Jaké vlastnosti považují čeští a slovenští rodiče pro své děti za důležité (Which qualities children should be encouraged to learn at home). In Rabušic, L., Kusá, Z. Chromková Manea, B., Strapcová, K. Odděleně spolu? : Česko a Slovensko optikou vývoje hodnot po roce 1991. 1st ed. Bratislava: Slovart, 2019. p. 86-126. ISBN 978-80-556-4590-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Jaké vlastnosti považují čeští a slovenští rodiče pro své děti za důležité
Name (in English) Which qualities children should be encouraged to learn at home
Authors RABUŠIC, Ladislav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Zuzana KUSÁ (703 Slovakia) and Milada RABUŠICOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Bratislava, Odděleně spolu? : Česko a Slovensko optikou vývoje hodnot po roce 1991, p. 86-126, 41 pp. 2019.
Publisher Slovart
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50401 Sociology
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14230/19:00107935
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-556-4590-2
Keywords (in Czech) výchovné hodnoty; individuální a prosociální hodnoty; index autonomie; pracovitost; slušnost; odpovědnost; nezávislost; náboženská víra
Keywords in English educational values; individual and prosocial values; autonomy index; hard work; good manners; feeling of responsibility; independence; religious faith
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333. Changed: 17. 3. 2020 13:01.
Abstract
Kapitola zkoumá proměny výchovných hodnot v Česku a na Slovensku v letech 1991 – 2017. V úvodu představuje teoretické pohledy na souvislosti procesů modernizace a individualizace a s nimi spojených proměn výchovných hodnot. Výchovné hodnoty jsou rozděleny do 3 skupin: hodnot tradičních, hodnot moderních-individuálních a hodnot moderních-prosociálních. Předpokládali jsme, že v období od roku 1991 do roku 2017 zaznamenáme – v souladu s teorií modernizace – posun od hodnot tradičních k hodnotám moderním. Tento předpoklad vycházel z teze, že to bylo období, během něhož se postupně česká a lovenská společnost proměňovala od společnosti totalitní (a z tohoto hlediska vykazující řadu tradicionalistických rysů) ke společnosti moderní. Výsledky však naše očekávání nenaplnily. Jak v Česku, tak na Slovensku byly po celé sledované období nejvíce preferované takové hodnoty, které jsou směsicí hodnot moderních-prosociálních (konkrétně slušnost), tradičních (pracovitost) a moderních-individuálních (samostatnost a pocit odpovědnosti). A vyloženě tradiční hodnoty, k nimž řadíme poslušnost, náboženskou víru a spořivost, o nichž bylo možné předpokládat, že budou mít v roce 1991 relativně vysokou podporu, jež však bude s postupem času klesat, tuto podporu v roce 1991 nezískaly a tuto nízkou úroveň si udržely po celé sledované období.
Abstract (in English)
The chapter analyzes educational values in czechia and Slovaiíka in 1991-2017. Firstly, it introduces theoretical approach towards relationship between modernization and individualization processes and corresponding change in educational values preferences. Analyzed educational values are divided into 3 groups: traditional, modern-individual, and modern-prosocial ones. Assumption was we shall witness move from traditional to modern values because of the general move of the formal totalitarian society towards modern one. Results show that the assumptions cannot be hold. In both countries the most preferred values were the mixture of prosocial (e.g good manners), traditional (hard work) and modern (independence or feeling of responsibility). The most trasditional values (obedience, religious faith or thrift) of which we assuemd that they will have high suppport in 1991 hich will decrease lately, had only low support in 1991 and kept it low during the whole 1991-2017 period.
Links
GA17-02022S, research and development projectName: Hodnotové změny v České republice z evropské a světové perspektivy (Evropský výzkum hodnot/Světový výzkum hodnot 1991-2017)
Investor: Czech Science Foundation
PrintDisplayed: 1. 4. 2023 08:02