PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela. Neviditelní senioři a jejich každodennost : Čtvrtý věk jako stárnutí s disabilitou (Invisible older adults : fourth age as ageing with disability). 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017. 143 pp. Sociologická řada, sv. č. 18. ISBN 978-80-7325-487-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Neviditelní senioři a jejich každodennost : Čtvrtý věk jako stárnutí s disabilitou
Name (in English) Invisible older adults : fourth age as ageing with disability
Authors PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 143 pp. Sociologická řada, sv. č. 18, 2017.
Publisher Centrum pro studium demokracie a kultury
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50401 Sociology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14230/17:00108060
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-7325-487-2
Keywords (in Czech) čtvrtý věk; stáří; disabilita; aktérství; sociální gerontologie; pokročilé stáří; křehkost
Keywords in English fourthage; old age; disability; agency; social gerontology; oldest old; frailty
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333. Changed: 11/2/2020 11:09.
Abstract
Čtvrtý věk představuje specifické životní období charakteristické velkou mírou nejistoty. Jde o dobu vysokého stáří spojeného s disabilitou. Nejisté je, zda se člověk ve čtvrtém věku vůbec ocitne, kdy do něj vstoupí, jak dlouho bude trvat i jakou konkrétní podobu bude mít. Nejistota provází i každodennost a vyhlídky do budoucnosti. Další výraznou charakteristickou čtvrtého věku je jeho neviditelnost. Lidé ve čtvrtém věku výrazně omezili svou mobilitu a svůj domov opouštějí jen zřídka. Nejistota v kombinaci s neviditelností a potřebou péče vytvářejí podobu čtvrtého věku, kterému je lepší se vyhnout. Zdroj strachu a „jinakosti“ disabilních seniorů. Kniha se podobám čtvrtého věku věnuje z perspektivy samotných seniorů v této životní etapě. Na základě opakovaných rozhovorů s lidmi ve čtvrtém věku žijících v domácnostech a domovech pro seniory a pozorování v domácnostech při návštěvách pečovatelky dokládá značnou heterogenitu podoby čtvrtého věku. Soustředí se na bílá místa čtvrtého věku, konkrétně na možnosti aktérského jednání, způsob trávení dne a sociální vazby. Individuální rozdíly prohlubované v předchozích životních obdobích ještě zvyšuje různá míra a podoba disability. Pro seniory ve čtvrtém věku má jejich „čtvrtověkost“ velmi odlišné dopady na prožívání každodenního života stejně jako na možnosti jejich aktérství a pocit autonomie. Jedná se o výraznou variabilitu zkušeností, kde podoba disability je jen rámcem, nikoliv formátorem podoby stárnutí.
Abstract (in English)
The fourth age – that is, older age associated with disability – represents a specific period of life characterized by a high degree of uncertainty. It is uncertain whether a person will find himself/herself in the fourth age at all, at what exact age he/she will enter it, how long it will last, and what specific form the fourth age will take. Uncertainty is also associated with everyday life and its prospects, and the possible progression of disability. Another distinctive characteristic of the fourth age is its invisibility. People in the fourth age have significantly reduced mobility and rarely leave their homes. Uncertainty combined with invisibility and the need for care creates a fourth age that most feel is better avoided. It is a source of fear that leads to the ‘othering’ of disabled older adults. The book deals with the forms of the fourth age from the perspective of older adults in the fourth age themselves. Based on repeated interviews with people in the fourth age living in their own homes and in residential care as well as observations in homes visited with caregivers, it demonstrates the considerable heterogeneity of the appearance of the fourth age. The focus is on white spots of the fourth age - specifically the possibilities for agency meaningful daytime regimes, and preserving social ties.
Links
GA15-03156S, research and development projectName: Čtvrtý věk: identita disability v době aktivního stárnutí
Investor: Czech Science Foundation
PrintDisplayed: 6/10/2022 19:47