POSPÍŠIL, Ivo. Literární věda a historie : souvislosti, komplementarita, konkurence (Literary Criticism and History: Contexts, Complementarity, and Competition). 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2019. p. 238-245. Od moravských luk k balkánským horám: Václavu Štěpánkovi k šedesátým narozeninám. ISBN 978-80-87709-24-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Literární věda a historie : souvislosti, komplementarita, konkurence
Name (in English) Literary Criticism and History: Contexts, Complementarity, and Competition
Authors POSPÍŠIL, Ivo.
Edition 1. vyd. Brno, p. 238-245, 8 pp. Od moravských luk k balkánským horám: Václavu Štěpánkovi k šedesátým narozeninám, 2019.
Publisher Matice moravská
Other information
Original language Czech
Type of outcome Popularizing texts and activities
Field of Study 60205 Literary theory
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-87709-24-5
Keywords (in Czech) literární věda a historie; kontroverzní a komplementární vztah; analogie s kulturní antropologií; metahistorie; zliterárnění humanitních věd (historie a filozofie)
Keywords in English literary criticism and history; controversial and complementary relations; analogy with cultural anthropology; metahistory; literarization of humanities (history and philosophy)
Tags RIV - zkontrolováno, rivok
Changed by Changed by: Mgr. Pavel Pilch, Ph.D., učo 216028. Changed: 16. 2. 2021 12:12.
Abstract
Cílem přítomného příspěvku je zamyšlení nad vztahem literární vědy a historie jako dvou vědních disciplín. Autor se vrací k americké metahistorii jako svébytné individualizované naraci a poukázal na evropské souvislosti, jež se objevily přibližně ve stejné době, tedy v druhé polovině 70. let minulého století (István Sötér, sovětský funkčně historický přístup, pragmatická poetika aj.) a vedly k zliterárnění některých humanitních věd. Na analogii s rolí a funkcí kulturní antropologie ve vztahu k jiným humanitním vědám autor demonstruje metodologické svody a úskalí integrativních přístupů, v nichž je obvykle zakotvena dominance jedné disciplíny. „Královna věd“, jak se historii často říká, a literární věda by měly být spíše komplementární než kontroverzní; na druhé straně může být někdy mírně konfliktní vztah věd i jejich nositelů, byť by to byl historik a literární vědec v jedné osobě, metodologicky plodný.
Abstract (in English)
The aim of the present contribution is the reflection on the relation between literary criticism and history as two scholarly disciplines. The author returns to American concept of metahistory as a specific individualized narration demonstrating European contexts which appeared approximately at the same time, i. e. in the second half of the 1970s (István Sötér, the Soviet functional-historical approach, pragmatic poetics and others) and led to literarization of some humanities. The analogy of the role and function of cultural anthropology in relation to other humanities manifests the methodological allurements and pitfalls of integrative approaches with the anchored dominance of one discipline. „The Queen of Sciences“, as history is sometimes called, and literary criticism should be rather complementary than controversial; on the contrary, a slightly conflicting relation of sciences and their bearers, though he/she would be a historian and a literary critic in one person, might be methodologically productive.
PrintDisplayed: 29. 3. 2023 10:03