KOJECKÝ, Vladimír, Jan MATOUŠ, Bohuslav KIANIČKA, Zdeňka ZÁDOROVÁ and Michal VARGA. Srovnání účinnosti nízkoobjemových roztoků v přípravě střeva před kolonoskopií: randomizovaná, prospektivní, odslepená studie (Comparison of effecacy of low-volume bowel cleansers prior to colonoscopy: a radnomised, prospective, open-label trial). Rozhledy v chirurgii. 2019, vol. 98, p. 277-281. ISSN 0035-9351.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Srovnání účinnosti nízkoobjemových roztoků v přípravě střeva před kolonoskopií: randomizovaná, prospektivní, odslepená studie
Name in Czech Srovnání účinnosti nízkoobjemových roztoků v přípravě střeva před kolonoskopií: randomizovaná, prospektivní, odslepená studie
Name (in English) Comparison of effecacy of low-volume bowel cleansers prior to colonoscopy: a radnomised, prospective, open-label trial
Authors KOJECKÝ, Vladimír, Jan MATOUŠ, Bohuslav KIANIČKA, Zdeňka ZÁDOROVÁ and Michal VARGA.
Edition Rozhledy v chirurgii, 2019, 0035-9351.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) kolonoskopie, pikosulfát, polyetylénglykol, kyselina askorbová, sírany
Keywords in English kolonoscopy, picosulfate, polyethylene glycol, ascorbic acid, sulfates
Tags kolonoscopy
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Tereza Miškechová, učo 341652. Changed: 2. 4. 2020 13:40.
Abstract
Úvod: Cílem práce bylo porovnání efektivity a tolerance přípravy střeva před kolonoskopii pomocí různých nízkoobjemových přípravků v děleném a neděleném režimu. Metody: Randomizované, odslepené, multicentrické sledování. Vyšetřovaní byli připravováni bud' pomocí pikosulfát/magnézium citrátu (SPMC), polyetylénglykolu/askorbátu (PEGA), nebo roztokem síranů (SIR), celou dávkou večer nebo rozděleně večer a ráno před vyšetřením. Sledována byla kvalita přípravy, její tolerance a zažívací potíže během přípravy. Výsledky: Analyzováno 558 osob. V režimu jedné dávky byla kvalita přípravy srovnatelná. Při děleném režimu byl u SIR a PEGA počet uspokojivé připravených (Aronchick skóre 1+2) vyšší než u SPMC {45,64'°, 86,2 % vs. 72,5 %, p<0,028). Nejlépe (tolerance 1+2) byla hodnocena příprava pomocí SPMC (82,3 %, p <0,003), nejhůře SIR v neděleném režimu (34,8 %, p=0,008). Nauzea byla nejméně častá (10,4 %) po SPMC. Pocit nafouknutí břicha se vyskytl nejčastěji po PEGA (34,0 %). Závěr: Rozdíly v efektivitě se u nízkoobjemových roztoků projeví jen v děleném režimu, kdy nejúčinnější je SIR. Nejlépe je tolerován SPMC. Dělená příprava je účinnější než jediná dávka večer před vyšetřením.
Abstract (in English)
Introduction: The aim of the study was to compare the efficacy and tolerability of polyethylene glycol/ascorbic acid (PEGA), sodium picosulfate/ magnesium citrate (SPMC) and the oral sulfate formula (SIR) in a single- or split-dose regimen for bowel preparation prior to colonoscopy. Methods:Randomised, multicentre, open-label study. The subjects received either PEGA, SPMC or SIR in the single- or split-dose regimen before the colonoscopy. Quality and tolerability of the preparation and complaints during preparation were recorded using a 5 point scale. Results: 558 subject were analysed. Preparation quality was comparable in the single-dose regimen. The rate of satisfactory bowel cleansing (Aron-chick score 1+2) was higher for split-dose SIR and PEGA compared to SPMC (95.6%, 86.2% vs. 72.5%, p<0.028). The highest tolerance rate (score 1 +2) was reported for SPMC (82.3%, p<0.003) and the lowest for single-dose SIR (34.8%, p=0.008), The lowest frequency of nausea (10.4%) was observed for SPMC. The highest prevalence of bloating was linked with the use of PEGA (34.0%). Conclusion: Differences in bowel preparation quality were apparent only in the split-dose regimen, with SIR rated as most efficient. SPMC was the best tolerated formula. The split-dose regimen is more effective than single-dose preparation used in the evening before the exarnination.
PrintDisplayed: 25. 3. 2023 18:27