CÍGLER, Hynek and Vendula ŠAMAJOVÁ. Matematické usuzování a zpracování numerických podnětů z hlediska výzkumu i psychologické praxe (Math reasoning and processing of numeric stimuli in research and psychological practice). In Kognitivní škola. 2020.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Matematické usuzování a zpracování numerických podnětů z hlediska výzkumu i psychologické praxe
Name (in English) Math reasoning and processing of numeric stimuli in research and psychological practice
Authors CÍGLER, Hynek and Vendula ŠAMAJOVÁ.
Edition Kognitivní škola, 2020.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Requested lectures
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords in English approximate number system; object tracking system; mathematical anxiety; mathematical education
Changed by Changed by: Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333. Changed: 9/4/2021 12:54.
Abstract
Předchozí výzkumy se vesměs shodují na tom, že matematické schopnosti souvisejí s řadou aspektů lidského života: např. velikostí příjmu, zaměstnatelností, kariérním postupem či životní spokojeností. Nicméně výrazně nižší shoda panuje na tom, co to tedy matematické schopnosti jsou a jaká je jejich podstata. V našem příspěvku shrneme různé přístupy ke studiu matematických a prematematických schopností. Pokusíme se tyto schopnosti rovněž postavit vedle jiných kognitivních schopností, a to zejména z pohledu CHC teorie inteligence, a popíšeme i kognitivní procesy vedoucí ke správnému, anebo naopak specificky chybnému řešení matematických úloh. Dále představíme tzv. „kognitivní prerekvizity“ numerického a prenumerického myšlení, tedy fylogeneticky ukotvené kognitivní procesy umožňující operace s množstvím. Tyto teoretické poznatky pak vztáhneme i k jiným oblastem psychologického výzkumu: např. k mezikulturním odlišnostem, vlivu motivace a genderových stereotypů na matematický výkon. Rovněž ukážeme, že již zmíněná souvislost „matematických schopností“ s různými pozitivními aspekty života je pouze zdánlivá a skutečné kauzální příčiny zřejmě leží jinde. Závěrem pak zmíníme možnosti využití některých neurálních korelátů a kognitivních prekurzorů matematického myšlení nejen v oblasti diagnostiky dyskalkulie a představíme náš pilotní výzkum v této oblasti.
Abstract (in English)
Previous research showed that mathematical abilities are related to many aspects of human life as income levels, employability, career advancement, or life satisfaction. However, there is a much lower consensus on what they are. We will summarize various approaches, how to study mathematical and prematematical abilities. We will also try to locate these abilities alongside other cognitive abilities, especially from the perspective of the CHC theory of intelligence, and we will also describe the cognitive processes leading to correct or wrong solutions of mathematical problems. Furthermore, we introduce the so-called "cognitive prerequisites" of numerical and prenumerical thinking, ie cognitive processes enabling operations with quantities. We then relate these theoretical findings to other areas of psychological research: intercultural differences, the influence of motivation and gender stereotypes on mathematical performance. We will also show that the this link between “mathematical abilities” and the various positive aspects of life is rather false and the real causal causes seem to be different. Finally, we will mention the possibilities of using some neural correlates and cognitive precursors of mathematical thinking not only in the field of diagnosis of dyscalculia and we will present our pilot research in this area.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
KS_cigler_samajova.pdf Licence Creative Commons  File version Cígler, H. 9/2/2020

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1619416/KS_cigler_samajova.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1619416/KS_cigler_samajova.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1619416/KS_cigler_samajova.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1619416/KS_cigler_samajova.pdf?info
Uploaded/Created
Sun 9/2/2020 21:16, Mgr. Hynek Cígler, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person Mgr. Hynek Cígler, Ph.D., učo 175803
  • a concrete person Mgr. Vendula Šamajová, učo 450108
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Hynek Cígler, Ph.D., učo 175803
  • a concrete person Mgr. Vendula Šamajová, učo 450108
Attributes
 

KS_cigler_samajova.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1619416/KS_cigler_samajova.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1619416/KS_cigler_samajova.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
3,8 MB
Hash md5
a3ba682184bef37d6bb68774d19b0eaa
Uploaded/Created
Sun 9/2/2020 21:16

KS_cigler_samajova.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1619416/KS_cigler_samajova.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1619416/KS_cigler_samajova.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
19,7 KB
Hash md5
1630ed4db4525ef12478219eaf206889
Uploaded/Created
Sun 9/2/2020 21:22
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 24/3/2023 04:08