CÍGLER, Hynek a Vendula ŠAMAJOVÁ. Matematické usuzování a zpracování numerických podnětů z hlediska výzkumu i psychologické praxe. In Kognitivní škola. 2020.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Matematické usuzování a zpracování numerických podnětů z hlediska výzkumu i psychologické praxe
Název anglicky Math reasoning and processing of numeric stimuli in research and psychological practice
Autoři CÍGLER, Hynek a Vendula ŠAMAJOVÁ.
Vydání Kognitivní škola, 2020.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova anglicky approximate number system; object tracking system; mathematical anxiety; mathematical education
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333. Změněno: 9. 4. 2021 12:54.
Anotace
Předchozí výzkumy se vesměs shodují na tom, že matematické schopnosti souvisejí s řadou aspektů lidského života: např. velikostí příjmu, zaměstnatelností, kariérním postupem či životní spokojeností. Nicméně výrazně nižší shoda panuje na tom, co to tedy matematické schopnosti jsou a jaká je jejich podstata. V našem příspěvku shrneme různé přístupy ke studiu matematických a prematematických schopností. Pokusíme se tyto schopnosti rovněž postavit vedle jiných kognitivních schopností, a to zejména z pohledu CHC teorie inteligence, a popíšeme i kognitivní procesy vedoucí ke správnému, anebo naopak specificky chybnému řešení matematických úloh. Dále představíme tzv. „kognitivní prerekvizity“ numerického a prenumerického myšlení, tedy fylogeneticky ukotvené kognitivní procesy umožňující operace s množstvím. Tyto teoretické poznatky pak vztáhneme i k jiným oblastem psychologického výzkumu: např. k mezikulturním odlišnostem, vlivu motivace a genderových stereotypů na matematický výkon. Rovněž ukážeme, že již zmíněná souvislost „matematických schopností“ s různými pozitivními aspekty života je pouze zdánlivá a skutečné kauzální příčiny zřejmě leží jinde. Závěrem pak zmíníme možnosti využití některých neurálních korelátů a kognitivních prekurzorů matematického myšlení nejen v oblasti diagnostiky dyskalkulie a představíme náš pilotní výzkum v této oblasti.
Anotace anglicky
Previous research showed that mathematical abilities are related to many aspects of human life as income levels, employability, career advancement, or life satisfaction. However, there is a much lower consensus on what they are. We will summarize various approaches, how to study mathematical and prematematical abilities. We will also try to locate these abilities alongside other cognitive abilities, especially from the perspective of the CHC theory of intelligence, and we will also describe the cognitive processes leading to correct or wrong solutions of mathematical problems. Furthermore, we introduce the so-called "cognitive prerequisites" of numerical and prenumerical thinking, ie cognitive processes enabling operations with quantities. We then relate these theoretical findings to other areas of psychological research: intercultural differences, the influence of motivation and gender stereotypes on mathematical performance. We will also show that the this link between “mathematical abilities” and the various positive aspects of life is rather false and the real causal causes seem to be different. Finally, we will mention the possibilities of using some neural correlates and cognitive precursors of mathematical thinking not only in the field of diagnosis of dyscalculia and we will present our pilot research in this area.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
KS_cigler_samajova.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Cígler, H. 9. 2. 2020

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1619416/KS_cigler_samajova.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1619416/KS_cigler_samajova.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1619416/KS_cigler_samajova.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1619416/KS_cigler_samajova.pdf?info
Vloženo
Ne 9. 2. 2020 21:16, Mgr. Hynek Cígler, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
  • osoba Mgr. Hynek Cígler, Ph.D., učo 175803
  • osoba Mgr. Vendula Šamajová, učo 450108
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Hynek Cígler, Ph.D., učo 175803
  • osoba Mgr. Vendula Šamajová, učo 450108
Atributy
 

KS_cigler_samajova.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1619416/KS_cigler_samajova.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1619416/KS_cigler_samajova.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
3,8 MB
Hash md5
a3ba682184bef37d6bb68774d19b0eaa
Vloženo
Ne 9. 2. 2020 21:16

KS_cigler_samajova.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1619416/KS_cigler_samajova.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1619416/KS_cigler_samajova.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
19,7 KB
Hash md5
1630ed4db4525ef12478219eaf206889
Vloženo
Ne 9. 2. 2020 21:22
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 1. 4. 2023 18:31