OKÁČOVÁ, Marie. Innocent Author vs. Obscene Reader: The Echoes of Ovid´s Tristia 2 in Ausonius´ Apologetic Catalogue of Literary Predecessors. Eirene. Praha: Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, 2019, vol. 55, 1-2, p. 23-43. ISSN 0046-1628.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Innocent Author vs. Obscene Reader: The Echoes of Ovid´s Tristia 2 in Ausonius´ Apologetic Catalogue of Literary Predecessors
Name in Czech Nevinný autor vs. obscénní čtenář: Ozvěny druhé knihy Ovidiových Žalozpěvů v Ausoniově apologetickém katalogu literáních předchůdců
Authors OKÁČOVÁ, Marie (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Eirene, Praha, Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, 2019, 0046-1628.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60206 Specific literatures
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14640/19:00113027
Organization unit Language Centre
UT WoS 000521518500003
Keywords (in Czech) apologie; katalog; Ausonius; Ovidius; autor; čtenář; intertextualita
Keywords in English apology; catalogue; Ausonius; Ovid; author; reader; intertextuality
Tags catalogue
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: PaedDr. Marta Holasová, Ph.D., učo 38218. Changed: 12/5/2020 21:55.
Abstract
The paper examines the intertextual relationship existing between the apologetic catalogue of literary obscenities in Ausonius’ letter addressed to Axius Paulus and attached to his famous Cento Nuptialis and the similar catalogue of literary predecessors in Ovid’s Tristia 2. By considering these two catalogues in terms of formal features, content, and function, the paper shows how the echoes of the Augustan poet resonate with the metaliterary issues (reality vs. fiction, author vs. reader) raised in Ausonius’ apology. Finally, it demonstrates how this reflects the aesthetic changes that marked late-antique poetry, especially the general shift in focus from the author to the reader betwen the 1st and 4th centuries.
Abstract (in Czech)
Článek zkoumá intertextuální vazby mezi apologetickým katalogem literárních obscénností v Ausoniově dopise adresovaném Axiu Paulovi a přiloženém k jeho slavnému Svatebnímu centonu a podobným katalogem literárních předchůdců v druhé knize Ovidiových Žalozpěvů. Rozbor formy, obsahu a funkce těchto katalogů ukazuje, nakolik ozvěny augustovského básníka rezonují s metaliterárními otázkami (realita vs. fikce, autor vs. čtenář) nastolenými v Ausoniově apologii. Právě tyto styčné body mezi oběma texty dobře ilustrují změny v pozdně antické estetice, zejména celkový posun akcentu od autora ke čtenáři, k němuž došlo mezi 1. a 4. stoletím.
PrintDisplayed: 27/11/2021 15:02