PYTLÍK, Petr, Jana VELIČKOVÁ and Vojtěch ŠTILEC. LiLa – methodisches Portal für Didaktisierung von authentischen Texten im DaF-Unterricht (LiLa – Methodological Portal for Work with Authentic Texts in German Classes). In Research on language and languages: disciplines and interdisciplinarity. 2019.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name LiLa – methodisches Portal für Didaktisierung von authentischen Texten im DaF-Unterricht
Name in Czech LiLa - Metodický portál pro práci s autentickými texty ve výuce němčiny
Name (in English) LiLa – Methodological Portal for Work with Authentic Texts in German Classes
Authors PYTLÍK, Petr, Jana VELIČKOVÁ and Vojtěch ŠTILEC.
Edition Research on language and languages: disciplines and interdisciplinarity, 2019.
Other information
Type of outcome Presentations at conferences
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) Didaktizace autentických textů, recepce veřejných textů, linguistic landscapes
Keywords in English Didactisation of authentic texts, perception of public texts, linguistic landscapes
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Ing. Petr Pytlík, Ph.D., učo 109742. Changed: 2/4/2020 20:55.
Abstract
Das ursprünglich kulturwissenschaftliche Konzept der „linguistic landscapes“ findet seit einigen Jahren auch in anderen als streng kulturwissenschaftlichen Fachrichtungen Anwendung. Neulich erschienen mehrere Publikationen über theoretische Grundlagen zur Verwendung der authentischen und öffentlichen Texte im Fremdsprachenunterricht, sowie über praktische Entwürfe und deren Vorteile für die Fremdsprachen- und Kulturvermittlung. Der vorliegende Beitrag stellt das Projekt „LiLa“ vor, das an diese neuesten Trends anknüpft und sie in praktischen Didaktisierungen umzusetzen versucht.
Abstract (in Czech)
Koncept „Linguistic landscapes“ se neomezuje pouze na kulturologii, v rámci kteér vznikl, ale expanduje stále více do dalších vědeckých disciplín a v neposlední řadě i do didaktických plánlů. V poslední době se objevilo několik publikací o teoretických základech pro používání autentických a veřejných textů ve výuce cizích jazyků, jakož i s praktickými návrhy a jejich výhodami pro výuku cizích jazyků a kulturní vzdělávání. Tento článek představuje projekt „LiLa“, který vychází z těchto novějších trendů a snaží se je převést do praktických výukových materiálů.
Abstract (in English)
These days, the cultural-scientific concept of "linguistic landscapes" isn´t used strictly in cultural-scientific disciplines anymore. Recently, several publications have appeared on theoretical foundations for the use of authentic and public texts in foreign language teaching, as well as on practical designs and their advantages for foreign language and cultural education. This article introduces the project "LiLa", which builds on these latest trends and tries to translate them into practical teaching materials.
Links
MUNI/FR/1125/2018, internal MU codeName: Metodický on-line portál pro učitele němčiny se zaměřením na kulturní kompetence ve výuce (Acronym: Portál pro němčinu)
Investor: Masaryk University, MU Development Fund
PrintDisplayed: 21/1/2022 01:21