DENGLEROVÁ, Denisa, Martina KUROWSKI and Radim ŠÍP. Communication as a Means of Development in a School with a High Percentage of Foreign Pupils. Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2019, vol. 13, No 3, p. 39-58. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2020.4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Communication as a Means of Development in a School with a High Percentage of Foreign Pupils
Name in Czech Komunikace jako prostředek rozvoje ve škole s vysokým procentem žáků cizinců
Authors DENGLEROVÁ, Denisa (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Martina KUROWSKI (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Radim ŠÍP (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Orbis Scholae, Praha, Karolinum, 2019, 1802-4637.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/19:00108170
Organization unit Faculty of Education
Doi http://dx.doi.org/10.14712/23363177.2020.4
Keywords (in Czech) zkušenostní epistemologie; ekologický model Bronfenbrennera; mezosystém; komunikace; vzdělávání; inkluzivní politika; migranti
Keywords in English experientialist epistemology; Bronfenbrenner’s ecological model; mesosystem; communication; education; inclusion policy; migrants
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D., učo 3930. Changed: 12. 10. 2021 11:54.
Abstract
The text presented is a case study of one specific school in the Czech Republic, where many pupils with migrant backgrounds are concentrated. On the theoretical level, the study is based on experiential epistemology, which emphasizes interactions over the states and essences of actors or environments. This approach enables researchers to put the Bronfenbrenner’s model of the ecological system in a broader context of Chicago School (interactions) and Palo Alto School (communication). Bronfenbrenner’s concept of the mesosystem (in our case of the school) draw attention to the importance of communication and to specify three significant themes. The themes detect conditions that support and deepen the self/development of all actors involved (pupils, teachers, management, parents, etc.). In the methodological part, the themes have used as the frame for the frame analysis. In this way, the data collected in the school by observations, field notes, interviews are analysed. Although there are not many such schools like the one the authors research, they play an essential role in the integration of migrants into Czech society. That is the reason why the authors can discuss the outcomes of the study in a broader context and offer specific recommendations for state policies on the migrants’ inclusion.
Abstract (in Czech)
Předkládaný text je případovou studií jedné konkrétní školy v České republice, kde je soustředěno mnoho žáků z rodin migrantů. Na teoretické úrovni je studie založena na zkušenostní epistemologii, která zdůrazňuje interakce přes stavy a esence aktérů nebo prostředí. Tento přístup umožňuje vědcům uvést Bronfenbrennerův model ekologického systému do širšího kontextu Chicago School (interakce) a Palo Alto School (komunikace). Bronfenbrennerův koncept mezosystému (v našem případě školy) upozorňuje na význam komunikace a na specifikaci tří významných témat. Témata odhalují podmínky, které podporují a prohlubují sebe/rozvoj všech zúčastněných aktérů (žáků, učitelů, vedení, rodičů atd.). V metodologické části byla témata použita jako rámec pro rámcovou analýzu. Tímto způsobem jsou analyzovány údaje shromážděné ve škole pomocí pozorování, terénních poznámek, rozhovorů. Přestože takových škol, není mnoho, hrají zásadní roli při integraci migrantů do české společnosti. Proto mohou autoři diskutovat o výsledcích studie v širším kontextu a nabídnout konkrétní doporučení pro státní politiku v oblasti začleňování migrantů.
Links
GA19-13038S, research and development projectName: Cesty k inkluzivní škole 21. století: etnografický přístup
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
OS_3_2019_Denglerova.pdf Licence Creative Commons  File version Kurowski, M. 27. 2. 2020

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1629136/OS_3_2019_Denglerova.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1629136/OS_3_2019_Denglerova.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1629136/OS_3_2019_Denglerova.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1629136/OS_3_2019_Denglerova.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 27. 2. 2020 14:44, Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D., učo 3930
  • a concrete person Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D., učo 56187
  • a concrete person Dana Nesnídalová, učo 831
  • a concrete person doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D., učo 8686
Attributes
 

OS_3_2019_Denglerova.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1629136/OS_3_2019_Denglerova.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1629136/OS_3_2019_Denglerova.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
229,9 KB
Hash md5
396c08ef78a3766111c09f57eb63d9e5
Uploaded/Created
Thu 27. 2. 2020 14:44

OS_3_2019_Denglerova.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1629136/OS_3_2019_Denglerova.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1629136/OS_3_2019_Denglerova.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
66 KB
Hash md5
b3b001029fee6898651cd57adadb198f
Uploaded/Created
Thu 27. 2. 2020 14:48
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 19. 10. 2021 03:36