Informační systém MU
KUROWSKI, Martina, Denisa DENGLEROVÁ and Radim ŠÍP. Communication as a Means of Development in a School with a High Percentage of Foreign Pupils. Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2019, vol. 13, No 3, p. 39-58. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2020.4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Communication as a Means of Development in a School with a High Percentage of Foreign Pupils
Name in Czech Komunikace jako prostředek rozvoje ve škole s vysokým procentem žáků cizinců
Authors KUROWSKI, Martina (203 Czech Republic, belonging to the institution), Denisa DENGLEROVÁ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Radim ŠÍP (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Orbis Scholae, Praha, Karolinum, 2019, 1802-4637.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/19:00108170
Organization unit Faculty of Education
Doi http://dx.doi.org/10.14712/23363177.2020.4
Keywords (in Czech) zkušenostní epistemologie; ekologický model Bronfenbrennera; mezosystém; komunikace; vzdělávání; inkluzivní politika; migranti
Keywords in English experientialist epistemology; Bronfenbrenner’s ecological model; mesosystem; communication; education; inclusion policy; migrants
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 14. 1. 2021 10:41.
Abstract
The text presented is a case study of one specific school in the Czech Republic, where many pupils with migrant backgrounds are concentrated. On the theoretical level, the study is based on experiential epistemology, which emphasizes interactions over the states and essences of actors or environments. This approach enables researchers to put the Bronfenbrenner’s model of the ecological system in a broader context of Chicago School (interactions) and Palo Alto School (communication). Bronfenbrenner’s concept of the mesosystem (in our case of the school) draw attention to the importance of communication and to specify three significant themes. The themes detect conditions that support and deepen the self/development of all actors involved (pupils, teachers, management, parents, etc.). In the methodological part, the themes have used as the frame for the frame analysis. In this way, the data collected in the school by observations, field notes, interviews are analysed. Although there are not many such schools like the one the authors research, they play an essential role in the integration of migrants into Czech society. That is the reason why the authors can discuss the outcomes of the study in a broader context and offer specific recommendations for state policies on the migrants’ inclusion.
Abstract (in Czech)
Předkládaný text je případovou studií jedné konkrétní školy v České republice, kde je soustředěno mnoho žáků z rodin migrantů. Na teoretické úrovni je studie založena na zkušenostní epistemologii, která zdůrazňuje interakce přes stavy a esence aktérů nebo prostředí. Tento přístup umožňuje vědcům uvést Bronfenbrennerův model ekologického systému do širšího kontextu Chicago School (interakce) a Palo Alto School (komunikace). Bronfenbrennerův koncept mezosystému (v našem případě školy) upozorňuje na význam komunikace a na specifikaci tří významných témat. Témata odhalují podmínky, které podporují a prohlubují sebe/rozvoj všech zúčastněných aktérů (žáků, učitelů, vedení, rodičů atd.). V metodologické části byla témata použita jako rámec pro rámcovou analýzu. Tímto způsobem jsou analyzovány údaje shromážděné ve škole pomocí pozorování, terénních poznámek, rozhovorů. Přestože takových škol, není mnoho, hrají zásadní roli při integraci migrantů do české společnosti. Proto mohou autoři diskutovat o výsledcích studie v širším kontextu a nabídnout konkrétní doporučení pro státní politiku v oblasti začleňování migrantů.
Links
GA19-13038S, research and development projectName: Cesty k inkluzivní škole 21. století: etnografický přístup
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
Displayed: 26. 9. 2021 21:58