VONKOVÁ, Erika. Stopy T. G. Masaryka a jeho spolupracovníků na obou březích řeky Moravy. (Traces of T. G. Masaryk and his colleagues on both banks of Moravia River. In Lesňák, S., Novák, S., Porubjak, M .. Common Educational Program for Cross-border Excursion Teaching as a Support of Citizenship Education). In Lesňák, S., Novák, S., Porubjak, M. Společný vzdělávací program přeshraničního exkurzního vyučování jako podpora výchovy k občanství. 1st ed. Brno: Munipress, 2019. p. 68-79. ISBN 978-80-210-9393-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9394-2019.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Stopy T. G. Masaryka a jeho spolupracovníků na obou březích řeky Moravy.
Name in Czech Stopy T. G. Masaryka a jeho spolupracovníků na obou březích řeky Moravy.
Name (in English) Traces of T. G. Masaryk and his colleagues on both banks of Moravia River. In Lesňák, S., Novák, S., Porubjak, M .. Common Educational Program for Cross-border Excursion Teaching as a Support of Citizenship Education
Authors VONKOVÁ, Erika (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Společný vzdělávací program přeshraničního exkurzního vyučování jako podpora výchovy k občanství, p. 68-79, 12 pp. 2019.
Publisher Munipress
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/19:00113182
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-9393-5
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9394-2019
Keywords (in Czech) Exkurzní vyučování; Hodonín; Skalica; Masaryk; Pavel Blaho; Ludevít Šimek; Jan Herben; Emanuel Havelka;
Keywords in English Hodonín; Skalica; Masaryk; Pavel Blaho; Ludevít Šimek; Jan Herben; Emanuel Havelka;
Tags Hodonín, Masaryk, Skalica
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Mgr. Erika Vonková, učo 1635. Changed: 17/3/2020 14:17.
Abstract
První část příspěvku je věnována úvaze o tom, v čem spočívá tajemství mimořádnosti osobnosti T. G. M. jako chudého chlapce, který se prosadil. Autorka nabízí opřít odpověď o „Pokus o grafologický životopis T. G. Masaryka“ od Roberta Saudka, který byl publikován v Masarykově sborníku v roce 1927. Druhá část textu poukazuje na vztah T. G. M. k oběma břehům řeky Moravy v průběhu jeho dětství, konkretizuje jej na moravské i slovenské straně. Třetí část směřuje k Masarykovým kontaktům s rodáky v době jeho pedagogického působení v prostředí vídeňské univerzity a univerzity pražské. Vídeňské kontakty jsou spojeny na základě spolupráce slovenského akademického spolku Tatran s českým akademickým spolkem. Zde bude uvedena spolupráce T. G. M. s budoucím lékařem v Senici Dr. Ludevítem Šimkem a mladým Skaličanem Pavlem Blahem. Spolupráce se slovenskými studenty v době Masarykova angažmá na české pražské univerzitě jsou spojeny s jejich aktivitou kolem „Detvanu“ a „Času. Čtvrtá část je věnována spolupráci T. G. M. se slovenskými přáteli z těsného sousedství řeky Moravy na slovenské straně v době přípravy a rozjezdu „Hlasu“. Moravskou stranu řeky Moravy ve věci kontaktů s T. G. M. reprezentuje rodák z Brumovic, tzv. tvůrce masarykovské legendy – šéfredaktor Času, politik, novinář, spisovatel a historik Jan Herben, který téměř celý svůj život pojal jako službu Masarykovi a jeho ideám. Text též vzpomene významnou osobnost hodonínskou – Emanuela Havelku, který vedl s Masarykem pět hovorů v letech 1904 – 1910, a to zejména o náboženství, filosofii a školství.
Abstract (in English)
The first part of the paper is devoted to a consoderation of what the secred of the extraordinary personality of T. G. M. as a poor boy who broke through consists in. The second part highlights the relationship of T. G. M. to both banks of zhe Morava River. The third part is aimed at Masaryks contakts with the natives at the time of his teaching at the University of Viena and the University of Prague. Thefourth part is devoted to the cooperation of T. G. M with Slovak friends (start-up of "Hlas". The Moravian side of the Morava River is represented Jan Herben and Emanuel Havelka.
Links
304011C840, interní kód MUName: Společný vzdělávací program přeshraničního exkurzního vyučování (Acronym: SVPPEV)
Investor: Ministry for Regional Development of the CR, Joint educational programme of cross-border excursion classes
PrintDisplayed: 31/1/2023 16:00