VAŠKO, Michaela. Pojetí podpory potenciálu rodin v nesnázích (Concepts on Supporting Family Potential in Times of Difficulty). Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2020, vol. 20, No 2, p. 97-116. ISSN 1213-6204.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pojetí podpory potenciálu rodin v nesnázích
Name (in English) Concepts on Supporting Family Potential in Times of Difficulty
Authors VAŠKO, Michaela (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Sociální práce - Sociálna práca, Brno, Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2020, 1213-6204.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50403 Social topics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/20:00115483
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) podpora; pojetí; potenciál; rodina v nesnázích; sociální práce s rodinou; sociálně-aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Keywords in English conception; family in difficulty; potential; social-activation service for families with children; supporting
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Bc. Blanka Farkašová, učo 97333. Changed: 11/3/2021 11:46.
Abstract
CÍL: Předkládaný text odpovídá na otázku: „Jaká pojetí podpory potenciálu rodin v nesnázích jsou uvedena v relevantní literatuře?“ TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Humanistické přístupy v sociální práci předpokládají, že lidé mají schopnost růstu a změny a v tomto kontextu disponují také rodiny schopnostmi, dovednostmi a silnými stránkami. Potenciál rodin může být chápán jako nerozvinutá schopnost nebo dovednost, protože možnost vývoje a růstu je biologicky dána všem rodinám v nesnázích a může vést k růstu větší samostatnosti a nezávislosti. Poukazuje na to, co existuje v rodině, ale co není aktivně využíváno. Potenciál může být také příležitostí něco udělat a možností k určitým změnám. METODY: K dosažení cíle výzkumu byla využita kvalitativní výzkumná strategie, induktivní metoda – metoda porozumění. Konkrétně se jedná o hledání a porozumění textům, které se zabývají podporou rodin v nesnázích. Jednotlivé výpovědi příslušných autorů byly rozděleny prostřednictvím dedukce. VÝSLEDKY: Zjistili jsme, že potenciál rodin můžeme podporovat z pohledu pojetí práce v přirozeném prostředí rodiny; z pohledu modelu silných stránek; či pojetím z pohledu různých forem rodinné terapie. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Závěry práce je možné využít v praxi sociální práce s rodinami, konkrétně v poskytování sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.
Abstract (in English)
OBJECTIVES: This text discusses concepts of supporting the potential of family in times of difficulty as presented in recent literature. THEORETICAL BASE: Humanistic approaches in social work assume that people have the capacity for growth and change; as such families also have the capacity, skills and strengths. The potential of families can be viewed from several perspectives, such as undeveloped (latent) ability or skill, thus the possibility of development and growth is biologically given to all families in distress and may lead to the growth of greater excellence and independence. That points to something which exists in the family, but is not being used. Furthermore, the potential may be the opportunity to do something and can be the probability for some changes. METHODS: The inductive understanding method (qualitative) was used, which means searching and understanding texts that deal with the support of families in difficulty. The authors' texts were sorted deductively. OUTCOMES: The potential of families can be supported from three basic perspectives: working in the natural family environment; the strength model or different forms of family therapy. SOCIAL WORK IMPLICATIONS: The conclusions of this work can be used in the practice of social work with families.
Links
MUNI/A/1330/2019, internal MU codeName: Porozumění perspektivám účastníků sociálních intervencí
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Pojeti_podpory_potencialu_rodin_v_nesnazich.pdf   File version Farkašová, B. 19/5/2020

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Michaela Vaško, učo 420078
  • a concrete person Bc. Blanka Farkašová, učo 97333
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 24/9/2021 02:08