KRSIČKA, Daniel, Karel PANČOCHA and Ivana TRELLOVÁ. Význam edukace rodičů v kazuistice behaviorální intervence problémového chování u tříleté dívky s poruchou autistického spektra (The Importance of Parent Training in a Case Study of Behavioral Intervention of Problem Behavior in a Three-Year-Old Girl with Autism Spectrum Disorder). Štúdie zo špeciálnej pedagogiky/Studies in Special Education. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2020, vol. 9, No 1, p. 34-47. ISSN 2585-7363.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Význam edukace rodičů v kazuistice behaviorální intervence problémového chování u tříleté dívky s poruchou autistického spektra
Name (in English) The Importance of Parent Training in a Case Study of Behavioral Intervention of Problem Behavior in a Three-Year-Old Girl with Autism Spectrum Disorder
Authors KRSIČKA, Daniel (203 Czech Republic), Karel PANČOCHA (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Ivana TRELLOVÁ (703 Slovakia).
Edition Štúdie zo špeciálnej pedagogiky/Studies in Special Education, Prešov, Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2020, 2585-7363.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50302 Education, special
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) poruchy autistického spektra; problémové chování; behaviorální intervence; edukace rodičů
Keywords in English utism spectrum disorders; problem behavior; behavioral intervention; parent training
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc., učo 42604. Changed: 17/4/2021 22:00.
Abstract
Problémové chování se vyskytuje poměrně často u osob s narušeným vývojem verbálního chování. Behaviorální technologie přináší řadu efektivních postupů pro systematickou redukci problémového chování a tvorbu nových dovedností, které plní stejnou funkci. Klíčovou roli v intervenci hrají věk při zahájení intervence, celková časová dotace, integrita postupů a odbornost. Dostupnost profesionálních behaviorálně analytických služeb je v České i Slovenské republice aktuálně velice omezená a počet osob indikovatelných k intervenci mnohonásobně převyšuje počet osob, které by ji dokázaly poskytnout. Pro úspěšnou intervenci v oblasti problémového chování je nezbytné vytvořit podmínky umožňující konzistentní přístup. V naší kazuistice jsme se zaměřili na případ edukace rodičů pro intervenci problémového chování u tříleté dívky s poruchou autistického spektra a vývojovým opožděním. Zde diskutujeme vývoj intervence a hodnotíme zdroje investované do tohoto přístupu s ohledem na aktuální účinnost intervence i dlouhodobou udržitelnost výsledků.
Abstract (in English)
Problem behavior occurs often in individuals with impaired development of verbal behavior. Behavioral technologies bring many effective procedures for systematic reduction of problem behavior and create new functional skills leading to the same results. The key roles in intervention play the age when the intervention is started, the overall time available, the integrity of procedures and the expertise. Availability of professional behavior-analytical services in the Czech and Slovak Republics is currently limited, and the number of people indicated for interventions has outnumbered the number of people who would help them. For successful intervention of problem behavior, it is possible to establish conditions allowing a satisfactory approach. In our case report we have focused on education of parents for intervention of problem behavior in three-year-old girl with autism spectrum disorder and developmental delay. Here we report development of the intervention and assess resources invested into this approach with a view to the current effectiveness of the intervention and the long- term sustainability of results.
Links
MUNI/A/1445/2019, internal MU codeName: Výzkum behaviorálních přístupů v učení u dětí s poruchami autistického spektra a jinými neurovývojovými poruchami
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 11/5/2021 22:45