Informační systém MU
KRMÍČKOVÁ, Simona, Lukáš KRMÍČEK, Rolf Ludwig ROMER a Jaromír ULRYCH. Lead isotope evolution of the Central European upper mantle: Constraints from the Bohemian Massif. Geoscience Frontiers. Elsevier, 2020, roč. 11, č. 3, s. 925-942. ISSN 1674-9871. doi:10.1016/j.gsf.2019.09.009.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Lead isotope evolution of the Central European upper mantle: Constraints from the Bohemian Massif
Název česky Vývoj izotopů olova ve svrchním plášti střední Evropy: nové poznatky z Českého masivu
Autoři KRMÍČKOVÁ, Simona (203 Česká republika, garant, domácí), Lukáš KRMÍČEK (203 Česká republika), Rolf Ludwig ROMER (756 Švýcarsko) a Jaromír ULRYCH (203 Česká republika).
Vydání Geoscience Frontiers, Elsevier, 2020, 1674-9871.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10505 Geology
Stát vydavatele Čína
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW ScienceDirect Researchgate
Impakt faktor Impact factor: 6.853
Kód RIV RIV/00216224:14310/20:00115606
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.gsf.2019.09.009
UT WoS 000530750200016
Klíčová slova česky Izotopy olova; Lamprofyry; Vulkanické horniny; Plášťové komponenty; Český masiv; Variská orogeneze
Klíčová slova anglicky Lead isotopes; Lamprophyres; Volcanic rocks; Mantle components; Bohemian massif; Variscan orogeny
Štítky Bohemian massif, lamprophyres, lead isotopes, rivok, volcanic rocks
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Marie Šípková, DiS., učo 437722. Změněno: 11. 3. 2021 09:52.
Anotace
This study focuses on Pb isotope data and whole-rock geochemistry of intrusive and extrusive volcanic rocks of the Bohemian Massif that sampled the upper mantle. Special attention is paid on whether Late Palaeozoic to Quaternary Central European mantle-derived rocks sampled different mantle sources on a local to regional scale and through time.
Anotace česky
Tato studie se zabývá Pb izotopovými daty a horninovou geochemií intruzivních i výlevných vulkanických hornin Českého masivu, které vzorkovaly svrchní plášť. Speciální důraz je kladen na to, zda pozdně paleozoické až kvartérní středoevropské horniny odvozené z pláště vzorkují odlišné plášťové zdroje v lokálním až regionálním měřítku a v průběhu času.
Zobrazeno: 30. 9. 2022 15:14