Informační systém MU
KRMÍČKOVÁ, Simona, Lukáš KRMÍČEK, Rolf Ludwig ROMER and Jaromír ULRYCH. Lead isotope evolution of the Central European upper mantle: Constraints from the Bohemian Massif. Geoscience Frontiers. Elsevier, 2020, vol. 11, No 3, p. 925-942. ISSN 1674-9871. doi:10.1016/j.gsf.2019.09.009.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Lead isotope evolution of the Central European upper mantle: Constraints from the Bohemian Massif
Name in Czech Vývoj izotopů olova ve svrchním plášti střední Evropy: nové poznatky z Českého masivu
Authors KRMÍČKOVÁ, Simona (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Lukáš KRMÍČEK (203 Czech Republic), Rolf Ludwig ROMER (756 Switzerland) and Jaromír ULRYCH (203 Czech Republic).
Edition Geoscience Frontiers, Elsevier, 2020, 1674-9871.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10505 Geology
Country of publisher China
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW ScienceDirect Researchgate
Impact factor Impact factor: 6.853
RIV identification code RIV/00216224:14310/20:00115606
Organization unit Faculty of Science
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.gsf.2019.09.009
UT WoS 000530750200016
Keywords (in Czech) Izotopy olova; Lamprofyry; Vulkanické horniny; Plášťové komponenty; Český masiv; Variská orogeneze
Keywords in English Lead isotopes; Lamprophyres; Volcanic rocks; Mantle components; Bohemian massif; Variscan orogeny
Tags Bohemian massif, lamprophyres, lead isotopes, rivok, volcanic rocks
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Marie Šípková, DiS., učo 437722. Changed: 11/3/2021 09:52.
Abstract
This study focuses on Pb isotope data and whole-rock geochemistry of intrusive and extrusive volcanic rocks of the Bohemian Massif that sampled the upper mantle. Special attention is paid on whether Late Palaeozoic to Quaternary Central European mantle-derived rocks sampled different mantle sources on a local to regional scale and through time.
Abstract (in Czech)
Tato studie se zabývá Pb izotopovými daty a horninovou geochemií intruzivních i výlevných vulkanických hornin Českého masivu, které vzorkovaly svrchní plášť. Speciální důraz je kladen na to, zda pozdně paleozoické až kvartérní středoevropské horniny odvozené z pláště vzorkují odlišné plášťové zdroje v lokálním až regionálním měřítku a v průběhu času.
Displayed: 19/10/2021 17:54