Informační systém MU
HLADKÁ, Marie, Vladimír HYÁNEK, Dominik DVOŘÁK, Vilém PAŘIL, Jakub PEJCAL, František SVOBODA, Vojtěch MÜLLNER, Róbert SPÁL and Petr FLAJŠINGR. Software pro automatickou transformaci a vizualizaci open dat veřejného sektoru v ČR (Software for automatic transformation and visualization of open public sector data in the Czech Republic). 2020.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Software pro automatickou transformaci a vizualizaci open dat veřejného sektoru v ČR
Name (in English) Software for automatic transformation and visualization of open public sector data in the Czech Republic
Authors HLADKÁ, Marie (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Vladimír HYÁNEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Dominik DVOŘÁK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Vilém PAŘIL (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jakub PEJCAL (203 Czech Republic, belonging to the institution), František SVOBODA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Vojtěch MÜLLNER (203 Czech Republic, belonging to the institution), Róbert SPÁL (703 Slovakia) and Petr FLAJŠINGR (203 Czech Republic).
Edition 2020.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Software
Field of Study 50202 Applied Economics, Econometrics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14560/20:00115629
Organization unit Faculty of Economics and Administration
Keywords (in Czech) Dotace; interaktivní mapa; nezisková organizace; neziskový sektor; veřejné rejstříky
Keywords in English Subsidies; interactive map; non - profit organization; non - profit sector; public registers
Technical parameters Vytvořený software automatizovaně v pravidelných intervalech využívá dostupných registrů v rámci open dat veřejného sektoru v ČR. Software veřejné datové zdroje transformuje za účelem dosažení jejich vnitřní kompatibility a následně je integruje do unifikované databáze, která zachycuje stav a při každé další aktualizaci také vývoj informací a neziskovém sektoru v České republice. Z takto integrované databáze následně software vytváří různé typy datových exportů.
Changed by Changed by: Bc. Dominik Dvořák, učo 241000. Changed: 23/7/2021 18:08.
Abstract
Vytvořený software automatizovaně v pravidelných intervalech využívá dostupných registrů v rámci open dat veřejného sektoru v ČR se zaměřením na využití následujících rejstříků a jejich datových služeb: Registru ekonomických subjektů (RES, Český statistický úřad), Veřejného rejstříku a sbírky listin (justice, Ministerstvo spravedlnosti), Centrální evidence dotací z rozpočtu (CEDR, Ministerstvo financí), Registr poskytovatelů sociálních služeb (RPSS, Ministerstvo práce a sociálních služeb), Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR), Rejstřík registrovaných církví a náboženských společností, Rejstřík evidovaných právnických osob, Rejstřík svazů církví a náboženských společností (Ministerstvo kultury). Software tyto veřejné datové zdroje transformuje za účelem dosažení jejich vnitřní kompatibility a následně je integruje do unifikované databáze, která zachycuje stav a při každé další aktualizaci také vývoj informací a neziskovém sektoru v České republice. Z takto integrované databáze následně software vytváří různé typy datových exportů zachycující rozdílné aspekty neziskového sektoru, a to s důrazem na neziskový sektor jako celek a jeho strukturu, čerpání dotací neziskového sektoru včetně jeho struktury a zaměření dotačních zdrojů, poskytování sociálních služeb a jeho organizační a finanční zajištění, poskytování zdravotnických zařízení a jeho organizační a finanční zajištění.
Abstract (in English)
The created software automatically uses available registers within regular public sector data in the Czech Republic at regular intervals, focusing on the use of the following registers and their data services: Register of Economic Entities (RES, Czech Statistical Office), Public Register and Collection of Documents (Justice, Ministry of Justice) , Central Register of Subsidies from the Budget (CEDR, Ministry of Finance), Register of Social Service Providers (RPSS, Ministry of Labor and Social Services), National Register of Health Service Providers (NRPZS, Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic), Register of Registered Churches and Religious Societies, Register of registered legal entities, Register of associations of churches and religious societies (Ministry of Culture). The software transforms these public data sources in order to achieve their internal compatibility and then integrates them into a unified database, which captures the state and with each subsequent update also the development of information and the non-profit sector in the Czech Republic. From such an integrated database, the software then creates various types of data exports capturing different aspects of the non-profit sector, with emphasis on the non-profit sector as a whole and its structure, drawing subsidies to the non-profit sector, including its structure and focus of subsidy resources, social services and its organizational and financial provision, provision of medical facilities and its organizational and financial provision.
Links
CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006215, interní kód MUName: Interaktivní mapa neziskového sektoru (Acronym: MAPA NNO)
Investor: Ministry of Labour and Social Affairs of the CR, Priority axis 3: Social innovation and international cooperation
Displayed: 23/3/2023 13:03