SOURALOVÁ, Adéla and Michaela ŽÁKOVÁ. Pod jednou střechou : Třígenerační soužití v české společnosti (Under one roof : Three-generation living in the Czech society). 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2020. 263 pp. Sociologická řada, sv. č. 19. ISBN 978-80-7325-498-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9588-2020.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pod jednou střechou : Třígenerační soužití v české společnosti
Name (in English) Under one roof : Three-generation living in the Czech society
Authors SOURALOVÁ, Adéla (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Michaela ŽÁKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 263 pp. Sociologická řada, sv. č. 19, 2020.
Publisher Centrum pro studium demokracie a kultury
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50403 Social topics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14230/20:00114177
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-7325-498-8
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9588-2020
Keywords (in Czech) vícegenerační soužití; mezigenerační vztahy; péče; rodinné vztahy
Keywords in English multigenerational living; intergenerational relations; care; family relations
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D., učo 144154. Changed: 6. 1. 2021 11:20.
Abstract
Kniha se zaměřuje na třígenerační soužití v české společnosti. Na základě rozhovorů provedených se zástupci tří generací – prarodičů, rodičů a dětí – sleduje mezilidské, mezigenerační a rodinné vztahy v tomto typu uspořádání. Zaměřuje se na příběhy těch, kteří aktuálně „bydlí pod jednou střechou“ s dalšími dvěma (či někdy třemi) generacemi. Tematizuje každodenní způsoby formování vztahů, praktiky péče a příbuzenství, okolnosti vzniku třígeneračního soužití, jeho budoucnost. Výklad začíná u vzpomínek na to, jak třígenerační soužití vzniklo, a pokračuje přes současné zkušenosti se soužitím a výzvami, které toto soužití přináší (otázky vlastnictví, mezigeneračních vztahů, vztahů péče apod.). Vyprávění je završeno očekáváními o pokračování ve vícegeneračním soužití a předvídáním budoucnosti domů. Tato kniha je příspěvkem do sociologických a antropologických studií rodiny, příbuzenství, mezigeneračních vztahů a péče.
Abstract (in English)
The book focuses on three-generation living in Czech society. Based on interviews conducted with representatives of three generations - grandparents, parents and children - he monitors interpersonal, intergenerational and family relationships in this type of arrangement. It focuses on the stories of those who currently "live under one roof" with two (or sometimes three) generations. It deals with everyday ways of forming relationships, practices of care and kinship, the circumstances of the emergence of three-generation living, its future. The explanation begins with memories of how three-generation living arose, and continues through current experiences with living and the challenges that such living brings (issues of ownership, intergenerational relationships, care relationships, etc.). The narrative culminates in expectations about the continuation of multi-generational living and anticipation of the future of houses. This book is a contribution to the sociological and anthropological studies of family, kinship, intergenerational relationships, and care.
Links
GA18-08273S, research and development projectName: Péče, příbuzenství a mezigenerační vazby v třígeneračních domácnostech (Acronym: TŘÍGENDO)
Investor: Czech Science Foundation
PrintDisplayed: 27. 9. 2022 13:37