NOVÁK, Marek. K chronologii moravských výšinných lokalit starší doby železné (The chronology of Moravian hilltop sites from Early Iron Age). In Mitáš, Vladimír; Ožďáni, Ondrej. Doba popolnicových polí a doba halštatská : Zborník príspevkov z XV. medzinárodnej konferencie Doba popolnicových polí a doba halštatská, Smolenice, 15.–19. október 2018. Nitra: Archeologický ústav SAV, 2020. p. 147-162. ISBN 978-80-8196-036-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name K chronologii moravských výšinných lokalit starší doby železné
Name (in English) The chronology of Moravian hilltop sites from Early Iron Age
Authors NOVÁK, Marek (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Nitra, Doba popolnicových polí a doba halštatská : Zborník príspevkov z XV. medzinárodnej konferencie Doba popolnicových polí a doba halštatská, Smolenice, 15.–19. október 2018, p. 147-162, 16 pp. 2020.
Publisher Archeologický ústav SAV
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60102 Archaeology
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW Full text
RIV identification code RIV/00216224:14210/20:00115806
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-8196-036-9
Keywords in English Moravia; Hallstatt Period; Hilltop settlements; bronze fibulae; Scythian arrowheads; Ha D period
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Zuzana Matulíková, učo 405304. Changed: 8. 3. 2021 16:55.
Abstract
Problematická chronologie moravských výšinných lokalit ve starší době železné je v příspěvku řešena z hlediska dvou skupin chronologicky citlivějších metalických artefaktů, spon a hrotů tzv. východního typu, jejichž počet se díky aktivitě amatérských i profesionálních hledačů v posledních letech značně rozrostl. Na základě jejich analýzy lze existenci některých moravských výšinných lokalit ve starší době železné bezpečně doložit již od druhé poloviny 7. stol. před Kr. Zejména ve stupních HC2 a HD1 lze na základě spon a hrotů východního typu doložit největší boom ve využívání výšinných poloh. Ve druhé polovině 6. stol. před Kr., tedy ve stupni HD2, kam býval tradičně vznik výšinných lokality kladen, můžeme na základě výrazně nižšího počtu metalických artefaktů předpokládat spíše útlum lidských aktivit na výšinných lokalitách.
Abstract (in English)
In this article, problematic chronology of Moravian hilltop settlements during Early Iron Age is being tackled with the help of two groups of chronologically more sensitive metallic artefacts, fibulae and arrowheads of the so called eastern type. Their quantity, thanks to the activities of amateur and professional detectorists, has increased significantly during the last few years. Based on their analysis, the existence of certain Moravian hilltop settlements of the Early Iron Age can be dated to the second half of the 7th century BC. The biggest “boom” of the usage of hilltops can be seen especially in phases Ha C2 and Ha D1, based on the fibulae and the arrowheads of the eastern type. In the second half of the 6th century BC, or phase Ha D2, period in which the beginning of hilltop settlements has usually been presumed, a decline in human activities on hilltop sites can be seen, as the evidence of fewer metallic artefacts suggests.
Links
MUNI/A/0839/2019, interní kód MUName: Archeologické terénní prospekce, exkavace, dokumentace a muzejní prezentace IX
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 26. 3. 2023 17:34