HAVLÍKOVÁ, Markéta and Petr KRIŠTUF. Stopy po použití na bronzových mečích z řeky Labe u Neratovic, okr. Mělník (Wear-traces on bronze swords from the Elbe River near Neratovice, Mělník District). Archeologie ve středních Čechách. Ústav archeologické památkové péče středních Čech, 2019, roč. 23, No 1, p. 459-468. ISSN 1214-3553.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Stopy po použití na bronzových mečích z řeky Labe u Neratovic, okr. Mělník
Name in Czech Stopy po použití na bronzových mečích z řeky Labe u Neratovic, okr. Mělník.
Name (in English) Wear-traces on bronze swords from the Elbe River near Neratovice, Mělník District
Authors HAVLÍKOVÁ, Markéta and Petr KRIŠTUF.
Edition Archeologie ve středních Čechách, Ústav archeologické památkové péče středních Čech, 2019, 1214-3553.
Other information
Type of outcome Article in a journal
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Keywords (in Czech) traseologická analýza; meč; doba bronzová; válečnictví; Neratovice
Keywords in English use-wear analysis; sword; Bronze Age; warfare; Neratovice
Changed by Changed by: Mgr. Renata Macholdová, učo 216933. Changed: 18. 1. 2021 09:04.
Abstract
Článek představuje výsledky traseologické analýzy mečů z doby bronzové, které byly objeveny v korytu Labe u Neratovic (okres Mělník). Vodní prostředí vytváří ideální podmínky pro uchování bronzových materiálů. Hlavní otázkou je, zda byly tyto meče použity v ozbrojených konfliktech v době bronzové. Předpokládáme, že takové činnosti mohly zanechat stopy na povrchu meče, které lze prozkoumat pomocí traseologie. Provedené analýzy odhalily stopy, které by mohly naznačovat praktické použití těchto mečů. Současně však radiografie také vykazovala poněkud špatnou kvalitu vnitřní struktury obou mečů. Frekvence identifikovaných stop je poměrně nízká a nelze předpokládat intenzivní zapojení těchto dvou zbraní do ozbrojených konfliktů. Rovněž nízká frekvence záseků, stopy po opotřebení na špičce a ohyb čepele ukazují, že meče mohly být primárně použity jako bodné zbraně. Takové použití nebylo příliš intenzivní a nedošlo k žádnému fatálnímu poškození meče, které by bránilo jeho dalšímu použití. Byli s největší pravděpodobností umístěni do řeky z votivních důvodů.
Abstract (in Czech)
Článek představuje výsledky traseologické analýzy mečů z doby bronzové, které byly objeveny v korytu Labe u Neratovic (okres Mělník). Vodní prostředí vytváří ideální podmínky pro uchování bronzových materiálů. Hlavní otázkou je, zda byly tyto meče použity v ozbrojených konfliktech v době bronzové. Předpokládáme, že takové činnosti mohly zanechat stopy na povrchu meče, které lze prozkoumat pomocí traseologie. Provedené analýzy odhalily stopy, které by mohly naznačovat praktické použití těchto mečů. Současně však radiografie také vykazovala poněkud špatnou kvalitu vnitřní struktury obou mečů. Frekvence identifikovaných stop je poměrně nízká a nelze předpokládat intenzivní zapojení těchto dvou zbraní do ozbrojených konfliktů. Rovněž nízká frekvence záseků, stopy po opotřebení na špičce a ohyb čepele ukazují, že meče mohly být primárně použity jako bodné zbraně. Takové použití nebylo příliš intenzivní a nedošlo k žádnému fatálnímu poškození meče, které by bránilo jeho dalšímu použití. Byli s největší pravděpodobností umístěni do řeky z votivních důvodů.
Abstract (in English)
The article presents the results of traceological analysis of Bronze Age swords which were discovered in the riverbed of the Elbe River near Neratovice (Mělník District). A water environment creates ideal conditions for the preservation of bronze materials. The main question is whether these swords were used in armed conflicts during the Bronze Age. We presume that such activities might have left traces on the sword's surface which can be examined with the help of traceology. The performed analyses revealed traces which could be indicative of practical use of these swords. At the same time, however, radiography also showed a rather poor quality of the inner structure of both swords. The frequency of identified traces is rather low and intensive involvement of these two weapons in armed conflicts cannot be presumed. Also, the low frequency of notches, traces of use-wear on the tip and the bend of the blade indicate that the swords could primarily have been used as stabbing weapons. Such use was not very intensive and there is no fatal damage to the sword which would prevent its further use. They were most probably de- posited in the river for votive reasons.
PrintDisplayed: 4. 10. 2022 01:31