Informační systém MU
PÍŽOVÁ, Kristýna a Monika PUNOVÁ. Spolupráce mezi základní školou a OSPOD z pohledu učitelů a sociálních pracovníků. Logos Polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická, 2020, roč. 11, č. 2, s. 5-19. ISSN 2464-7551.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Spolupráce mezi základní školou a OSPOD z pohledu učitelů a sociálních pracovníků
Název anglicky Collaboration between primary school and OSPOD
Autoři PÍŽOVÁ, Kristýna (203 Česká republika, domácí) a Monika PUNOVÁ (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Logos Polytechnikos, Jihlava, Vysoká škola polytechnická, 2020, 2464-7551.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50900 5.9 Other social sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW celé číslo 2/2020, web časopisu
Kód RIV RIV/00216224:14230/20:00116294
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova anglicky pedagogue; primary school; OSPOD; social worker; cooperation; perception
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333. Změněno: 15. 3. 2021 10:02.
Anotace
Empirická stať se zaměřuje na spolupráci mezi OSPOD a základní školou a jejím cílem je odpovědět hlavní výzkumnou otázku „Jak pedagogové základních škol a pracovníci OSPOD vnímají vzájemnou spolupráci?“ Toto vnímání je nahlíženo skrze prototypy a stereotypy participantů. Výzkum byl realizován pomocí polostrukturovaných rozhovorů se 4 pedagogy ZŠ a 5 pracovníky OSPOD. Ukázalo se, že pedagogové tápou při naplňování výchovné role u dětí, které mají problémy v sociální oblasti, což se mj. projevuje v tom, že nenavazují spolupráci s OSPOD a neznají jeho roli při řešení obtížné situace dítěte. Pracovníci OSPOD vnímali spolupráci jako uspokojivou a zdůrazňovali stesk nad nízkou prestiží své profese oproti učitelům. Ukázalo se, že zástupci obou profesí by uvítali prohloubení spolupráce, což podporuje myšlenku etablování školní sociální práce do českého prostředí.
Anotace anglicky
The empirical essay focuses on cooperation between OSPOD and primary school and aims to answer the main research question “How do primary school teachers and OSPOD staff perceive mutual cooperation?” This perception is viewed through the prototypes and stereotypes of the participants. The research was carried out through semi-structured interviews with 4 primary school teachers and 5 OSPOD social workers. It has been shown that teachers are groping in fulfilling the educational role of children with social problems, which is reflected in the fact that they often do not establish cooperation with OSPOD and do not know its role in solving the difficult situation of the child. OSPOD workers perceived cooperation as satisfactory and stressed the lack of prestige of their profession over teachers. It showed that representatives of both professions would welcome deepening cooperation, which supports the idea of establishing school social work in the Czech environment.
Zobrazeno: 5. 2. 2023 12:28