Informační systém MU
PÍŽOVÁ, Kristýna and Monika PUNOVÁ. Spolupráce mezi základní školou a OSPOD z pohledu učitelů a sociálních pracovníků (Collaboration between primary school and OSPOD). Logos Polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická, 2020, vol. 11, No 2, p. 5-19. ISSN 2464-7551.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Spolupráce mezi základní školou a OSPOD z pohledu učitelů a sociálních pracovníků
Name (in English) Collaboration between primary school and OSPOD
Authors PÍŽOVÁ, Kristýna (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Monika PUNOVÁ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Logos Polytechnikos, Jihlava, Vysoká škola polytechnická, 2020, 2464-7551.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50900 5.9 Other social sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW celé číslo 2/2020, web časopisu
RIV identification code RIV/00216224:14230/20:00116294
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords in English pedagogue; primary school; OSPOD; social worker; cooperation; perception
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333. Changed: 15/3/2021 10:02.
Abstract
Empirická stať se zaměřuje na spolupráci mezi OSPOD a základní školou a jejím cílem je odpovědět hlavní výzkumnou otázku „Jak pedagogové základních škol a pracovníci OSPOD vnímají vzájemnou spolupráci?“ Toto vnímání je nahlíženo skrze prototypy a stereotypy participantů. Výzkum byl realizován pomocí polostrukturovaných rozhovorů se 4 pedagogy ZŠ a 5 pracovníky OSPOD. Ukázalo se, že pedagogové tápou při naplňování výchovné role u dětí, které mají problémy v sociální oblasti, což se mj. projevuje v tom, že nenavazují spolupráci s OSPOD a neznají jeho roli při řešení obtížné situace dítěte. Pracovníci OSPOD vnímali spolupráci jako uspokojivou a zdůrazňovali stesk nad nízkou prestiží své profese oproti učitelům. Ukázalo se, že zástupci obou profesí by uvítali prohloubení spolupráce, což podporuje myšlenku etablování školní sociální práce do českého prostředí.
Abstract (in English)
The empirical essay focuses on cooperation between OSPOD and primary school and aims to answer the main research question “How do primary school teachers and OSPOD staff perceive mutual cooperation?” This perception is viewed through the prototypes and stereotypes of the participants. The research was carried out through semi-structured interviews with 4 primary school teachers and 5 OSPOD social workers. It has been shown that teachers are groping in fulfilling the educational role of children with social problems, which is reflected in the fact that they often do not establish cooperation with OSPOD and do not know its role in solving the difficult situation of the child. OSPOD workers perceived cooperation as satisfactory and stressed the lack of prestige of their profession over teachers. It showed that representatives of both professions would welcome deepening cooperation, which supports the idea of establishing school social work in the Czech environment.
Displayed: 22/3/2023 20:20