Informační systém MU
ČERNÝ, Martin, Christian KIMMICH, Martin BRUCKNER, Jan WEINZETTEL, Kristina ZINDULKOVÁ, Vojtěch PELIKÁN, Jan SKALÍK a Christian KERSCHNER. Metodika hodnocení socioekonomických dopadů energetické transformace. 2020.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Metodika hodnocení socioekonomických dopadů energetické transformace
Název anglicky Methodology for evaluating the socioeconomic impacts of energy transformation
Autoři ČERNÝ, Martin, Christian KIMMICH, Martin BRUCKNER, Jan WEINZETTEL, Kristina ZINDULKOVÁ, Vojtěch PELIKÁN, Jan SKALÍK a Christian KERSCHNER.
Vydání 2020.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Cert., akred., schvál. metodiky, specializované mapy, léčebné, památkové postupy
Obor 50203 Industrial relations
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky input-output analýza; participativní modelování; expertní elicitace; nízkouhlíková transformace; energetika; socioekonomické dopady; zaměstnanost; obnovitelné zdroje
Klíčová slova anglicky input-output analysis; participatory modelling; expert elicitation; post-carbon transformation; energy; socioeconomic impacts; employment; renewable energy sources
Technické parametry Metodika si klade za cíl sloužit jako průvodce při modelování dopadů rozsáhlejších technologických změn v oblasti energetiky na (1) strukturu zaměstnanosti, resp. poptávku po pracovní síle, na (2) hrubou přidanou hodnotu (HPH) včetně rozlišení jednotlivých složek HPH a na (3) na hrubý domácí produkt (HDP). Pracovní postup a jeho teoretické ukotvení jsou úzce provázány s interaktivním input-output modelem IMPACTECH, přístupným v plné verzi od 1. 9. 2021 na adrese https://impactech.fss.muni.cz/. Model bude ke stejnému datu rovněž ke stažení s příslušnou dokumentací na platformě GitHub na adrese https://github.com/Xcerm01/IMPACTECH. Na webu https://impactech.fss.muni.cz/ bude veřejně dostupná ke stažení také tato metodika.
Změnil Změnil: Mgr. Ing. Martin Černý, učo 375674. Změněno: 18. 2. 2021 16:09.
Anotace
Transformace na nízkouhlíkovou ekonomiku vyžaduje rozsáhlé technologické a infrastrukturní změny v řadě odvětví a neobejde se bez řady souvisejících sociálních, politických a institucionálních dopadů. Energetický sektor patří mezi největší emitenty emisí skleníkových plynů a jeho dekarbonizace tak představuje jednu z největších výzev s významnými dopady na chod ekonomiky. Metodika si klade za cíl sloužit jako průvodce při modelování dopadů nízkouhlíkové transformace v oblasti energetiky na (1) strukturu zaměstnanosti, resp. poptávku po pracovní síle, na (2) hrubou přidanou hodnotu (HPH) včetně rozlišení jednotlivých složek HPH a na (3) na hrubý domácí produkt (HDP).
Anotace anglicky
The transformation to a post-carbon economy requires extensive technological and infrastructural changes in many industries and will have a number of related social, political and institutional impacts. The energy industry is one of the largest emitters of greenhouse gases and its decarbonisation therefore represents one of the biggest challenges with significant implications for the economy. The methodology aims to serve as a guide for modelling the impacts of the post-carbon transformation in the energy sector regarding (1) the structure of employment (labor demand), (2) gross value added (GVA), including the differentiation of individual components of GVA, and (3) gross domestic product (GDP).
Návaznosti
TK01010208, projekt VaVNázev: Ekonomické dopady uplatnění různých technologií při nízkouhlíkové transformaci (Akronym: IMPACTECH)
Investor: Technologická agentura ČR, THÉTA
Zobrazeno: 9. 12. 2021 15:40