ČERNÝ, Martin, Christian KIMMICH, Martin BRUCKNER, Jan WEINZETTEL, Kristina ZINDULKOVÁ, Vojtěch PELIKÁN, Jan SKALÍK and Christian KERSCHNER. Metodika hodnocení socioekonomických dopadů energetické transformace (Methodology for evaluating the socioeconomic impacts of energy transformation). 2020.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Metodika hodnocení socioekonomických dopadů energetické transformace
Name (in English) Methodology for evaluating the socioeconomic impacts of energy transformation
Authors ČERNÝ, Martin, Christian KIMMICH, Martin BRUCKNER, Jan WEINZETTEL, Kristina ZINDULKOVÁ, Vojtěch PELIKÁN, Jan SKALÍK and Christian KERSCHNER.
Edition 2020.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Cert., accred., approved methodology, spec. maps, medical, hist. methods
Field of Study 50203 Industrial relations
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) input-output analýza; participativní modelování; expertní elicitace; nízkouhlíková transformace; energetika; socioekonomické dopady; zaměstnanost; obnovitelné zdroje
Keywords in English input-output analysis; participatory modelling; expert elicitation; post-carbon transformation; energy; socioeconomic impacts; employment; renewable energy sources
Technical parameters Metodika si klade za cíl sloužit jako průvodce při modelování dopadů rozsáhlejších technologických změn v oblasti energetiky na (1) strukturu zaměstnanosti, resp. poptávku po pracovní síle, na (2) hrubou přidanou hodnotu (HPH) včetně rozlišení jednotlivých složek HPH a na (3) na hrubý domácí produkt (HDP). Pracovní postup a jeho teoretické ukotvení jsou úzce provázány s interaktivním input-output modelem IMPACTECH, přístupným v plné verzi od 1. 9. 2021 na adrese https://impactech.fss.muni.cz/. Model bude ke stejnému datu rovněž ke stažení s příslušnou dokumentací na platformě GitHub na adrese https://github.com/Xcerm01/IMPACTECH. Na webu https://impactech.fss.muni.cz/ bude veřejně dostupná ke stažení také tato metodika.
Changed by Changed by: Mgr. Ing. Martin Černý, učo 375674. Changed: 18/2/2021 16:09.
Abstract
Transformace na nízkouhlíkovou ekonomiku vyžaduje rozsáhlé technologické a infrastrukturní změny v řadě odvětví a neobejde se bez řady souvisejících sociálních, politických a institucionálních dopadů. Energetický sektor patří mezi největší emitenty emisí skleníkových plynů a jeho dekarbonizace tak představuje jednu z největších výzev s významnými dopady na chod ekonomiky. Metodika si klade za cíl sloužit jako průvodce při modelování dopadů nízkouhlíkové transformace v oblasti energetiky na (1) strukturu zaměstnanosti, resp. poptávku po pracovní síle, na (2) hrubou přidanou hodnotu (HPH) včetně rozlišení jednotlivých složek HPH a na (3) na hrubý domácí produkt (HDP).
Abstract (in English)
The transformation to a post-carbon economy requires extensive technological and infrastructural changes in many industries and will have a number of related social, political and institutional impacts. The energy industry is one of the largest emitters of greenhouse gases and its decarbonisation therefore represents one of the biggest challenges with significant implications for the economy. The methodology aims to serve as a guide for modelling the impacts of the post-carbon transformation in the energy sector regarding (1) the structure of employment (labor demand), (2) gross value added (GVA), including the differentiation of individual components of GVA, and (3) gross domestic product (GDP).
Links
TK01010208, research and development projectName: Ekonomické dopady uplatnění různých technologií při nízkouhlíkové transformaci (Acronym: IMPACTECH)
Investor: Technology Agency of the Czech Republic, THÉTA
PrintDisplayed: 6/12/2021 19:39