POSPÍŠIL, Ivo. Jazyk a literatura: problém „nové filologie“ (Language and Literature: Problem of a "New Philology"). In Gazda, Jiří. Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky. 1. vyd. Brno: Jan Sojnek - GALIUM, 2020. p. 89-99. ISBN 978-80-88296-09-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Jazyk a literatura: problém „nové filologie“
Name (in English) Language and Literature: Problem of a "New Philology"
Authors POSPÍŠIL, Ivo (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky, p. 89-99, 11 pp. 2020.
Publisher Jan Sojnek - GALIUM
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60204 General literature studies
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/20:00116979
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-88296-09-6
Keywords (in Czech) „nová filologie“; metodologie a terminologie; kritická komparace;
Keywords in English „new philology“; methodology and terminology; critical comparison;
Tags RIV - zkontrolováno, rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Pavel Pilch, Ph.D., učo 216028. Changed: 19. 3. 2021 12:28.
Abstract
Autor přítomného příspěvku sumarizuje charakter brněnské lingvistické rusistiky a slavistiky, především osobnosti Romana Mrázka a Stanislava Žaži a jejich vztah k filologii jako takové, zejména ke krásné literatuře. Syntetizuje závěry dvou tematických bloků, které nedávno zorganizoval pro bratislavský časopis Philologia a které se týkaly „nové filologie“ a sepětí literárněvědné a filologické terminologie a metodologie. Účastníci obou bloků, literární vědci a jazykovědci z České republiky, Slovenska, Polska, Ukrajiny a Ruska zkoumali problémy nové filologické jednoty nebo „nové filologie“ z různých zorných úhlů, nejen filologického, ale také sociálněvědního a religiozního (A. Korablev). Byli mezi nimi bohemisté, rusisté, polonisté, ukrajinisté, germanisté, historici a teoretici literatury, obecní jazykovědci. Značnou pozornost věnuje také problémům terminologie a demonstruje je na příkladu vlastních termínů. Na bázi kritické komparace dochází k závěru, že vznik nového filologického celku bude pozvolný, dlouhý proces, spíše osobité srůstání než náhlý zrod nové disciplíny, pokud po ní bude poptávka a bude mít dostatečně silnou funkci.
Abstract (in English)
The author of the present article summarizes the character of the Brno linguistic Russian and Slavonic studies, above all, the personalities of Roman Mrázek and Stanislav Žaža and their relations to philology as such, especially to belles lettres. He synthetizes the conclusions of two thematic blocs he recently organized for the Bratislava journal Philologia which concerned „new philology“ and the connection of the terminology and methodology of literary criticosm. The participants of both blocs, literary critics and linguists from the Czech Republic, Slovakia, Poland, Ukraine, and Russia investigated the problems of new philological unity or „new philology“ from different angles, not only philological, but also from the points of view of social sciencies and religion. (A. Korablev). There were specialists of Czech, Russian, Polish, Ukrainian and German studies, historians an theorists of literature and general linguists. A specific attention is also paid to the problem of terminology, and the author demonstrates them at the example of his own terms. On the basis of critical comparison he comes to the conclusion that the birth of new philological entity will be a gradual, soft, long process, rather a specific merging than the sudden origination of a new discipline if there will be a demand for it and if it will be sufficiently functional.
PrintDisplayed: 29. 11. 2022 01:31