JEŽEK, Stanislav and Jan ŠIRŮČEK. Česká verze Krátké škály potřeby kognitivního uzavření (NFCS-15-CZ) (Czech version of the Brief Need for Cognitive Closure Scale (NFCS-15-CZ)). Československá psychologie. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2020, vol. 64, No 4, p. 461-479. ISSN 0009-062X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Česká verze Krátké škály potřeby kognitivního uzavření (NFCS-15-CZ)
Name (in English) Czech version of the Brief Need for Cognitive Closure Scale (NFCS-15-CZ)
Authors JEŽEK, Stanislav (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jan ŠIRŮČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Československá psychologie, Praha, Psychologický ústav AV ČR, 2020, 0009-062X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Impact factor Impact factor: 0.471
RIV identification code RIV/00216224:14230/20:00114482
Organization unit Faculty of Social Studies
UT WoS 000562991800006
Keywords (in Czech) psychologie individuálních rozdílů; faktorová analýza; psychometrika; potřeba kognitivního uzavření
Keywords in English psychology of individual differences; factor analysis; psychometrics; need for cognitive closure
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333. Changed: 16. 3. 2021 12:32.
Abstract
Studie představuje konstrukt potřeby kognitivního uzavření, historii jeho měření a českou verzi Krátké škály potřeby kognitivního uzavření (NFCS-15-CZ). Cílem studie je prezentovat základní psychometrické charakteristiky škály NFCS-15-CZ – faktorovou validitu, invarianci měření a reliabilitu. Analýzy využívají dvou vzorků z projektů Cesty do dospělosti (N = 1405) a Od rozhodnosti k autoritářství (N = 1367). Výsledky konfirmačních analýz podporují jednofaktorovou interpretaci škály a svědčí pro její přijatelnou vnitřní konzistenci, v souladu s parametry původní anglické verze. Jednofaktorový model měření se jeví být invariantní vzhledem k pohlaví, způsobu administrace i opakovanému měření. Slabinou škály je nerovnoměrné pokrytí všech faset konstruktu. Diskutované nedostatky škály spojené s její krátkostí a nedostatky některých položek ji určují spíše k výzkumnému užití ve strukturních modelech.
Abstract (in English)
The study concisely introduces the construct of the need for cognitive closure, the history of its measurement and the Czech version of the Brief Need for Cognitive Closure Scale (NFCS-15-CZ). The goal of the study is to present the basic psychometric properties of the NFCS-15-CZ - its factor validity, measurement invariance and reliability. Analyses use two samples from projects Paths to adulthood (N = 1405) and From Decisiveness to Authoritarianism (N = 1367). The results of confirmatory models support unidimensional interpretation of the scale and sufficient internal consistency in line with published properties of the original version. The unidimensional model is invariant with respect to gender, mode of administration and repeated administration. A weakness of the scale lies in its uneven coverage of all the construct's facets. Discussed shortcomings of the scale related to its shortness and limitations of some items imply the scale should be used in research preferably in structural models.
Links
GA15-20970S, research and development projectName: Od rozhodnosti po autoritářství: Potřeba kognitivního uzavření (Acronym: ORAKUZ)
Investor: Czech Science Foundation
PrintDisplayed: 8. 12. 2022 10:45