Informační systém MU
MURAS, Adam. Od pálení čarodějnic po svatého Jána: Komparace dvou festivit spojených s pálením výročních ohňů. In Sociální funkce individuální a kolektivní paměti, 19. 11. 2020, Brno. 2020.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Od pálení čarodějnic po svatého Jána: Komparace dvou festivit spojených s pálením výročních ohňů
Název anglicky From the Walpurgis Night to Saint John's eve: A Comparison of Two Festivities Associated with the Annual Bonfires Phenomenon
Autoři MURAS, Adam.
Vydání Sociální funkce individuální a kolektivní paměti, 19. 11. 2020, Brno, 2020.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50404 Antropology, ethnology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky svatojánské ohně; filipojakubské ohně; pálení čarodějnic; etnokartografie
Klíčová slova anglicky Saint John's eve bonfires; Jacobi Philippi eve bonfires; Walpurgis Night; ethnocartography
Štítky rivok
Změnil Změnila: Mgr. et Mgr. Eva Chovancová, učo 112294. Změněno: 14. 4. 2021 08:50.
Anotace
Předkládaný příspěvek si klade za cíl analýzu a vzájemné srovnání dvou festivit, pro které je typická tematika ohně jako prostředku obrody. Na jedné straně se tak zabývá filipojakubskými vatrami (též známými jako „pálení čarodějnic“, „Valpuržina noc“ aj.), na straně druhé pak ohni pálenými v předvečer svátku sv. Jana Křtitele. Na základe analýzy jejich historického vývoje a vlastních terénních výzkumů prezentuje rozdíly a podobnosti v jejich současné životnosti na území moravsko-slovenského pomezí. Představuje však také obecné zákonitosti, které tvoří širší kontext všech festivit spojených s pálením ohňů. Ve světle problematických okolností, které na jaře letošního roku poměrně výrazně zasáhly do možností konání společenských událostí, nabízí příspěvek také ukázky několika možných řešení, která zvolili organizátoři při organizaci letošních akcí konaných během filipojakubské noci.
Anotace anglicky
The presented paper aims at the analysis and mutual comparison of two festivals, for which the theme of fire as a means of revival is typical. On the one hand, he deals with the Philip-Jacob's wards (also known as the "burning of witches", "Walpurgis Night", etc.), on the other hand, the fires burned on the eve of the feast of St. John the Baptist. Based on the analysis of their historical development and their own field research, it presents the differences and similarities in their current life in the Moravian-Slovak border. However, it also presents general laws that form the broader context of all festivals associated with burning fires. In the light of problematic circumstances, which in the spring of this year significantly affected the possibilities of holding social events, the paper also offers examples of several possible solutions chosen by the organizers in organizing this year's events held during the night of the Philippines.
Návaznosti
MUNI/A/1093/2019, interní kód MUNázev: Sociální funkce kolektivní a individuální paměti (Akronym: Sociální funkce paměti)
Investor: Masarykova univerzita, Sociální funkce kolektivní a individuální paměti, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Zobrazeno: 14. 6. 2024 11:20