VOTOUPAL, Miloš. Konceptualizace mentálního handicapu v prostředí sociální práce (Conceptualization of Intellectual Disability in the Social Work Environment). Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2020, vol. 20, No 5, p. 69-87. ISSN 1213-6204.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Konceptualizace mentálního handicapu v prostředí sociální práce
Name (in English) Conceptualization of Intellectual Disability in the Social Work Environment
Authors VOTOUPAL, Miloš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Sociální práce - Sociálna práca, Brno, Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2020, 1213-6204.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50403 Social topics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/20:00117138
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) sociální práce; mentální handicap; typy konceptualizace handicapu
Keywords in English social work; intellectual disability; types of conceptualization
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333. Changed: 9. 3. 2021 14:59.
Abstract
CÍLE: Cílem textu je odpovědět na otázku: Které charakteristiky různých způsobů konceptualizace mentálního handicapu jsou oborově adekvátní v prostředí sociální práce? TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Text nahlíží na mentální handicap jako na diskurzivní pojem a interpretuje různé způsoby jeho konceptualizace z hlediska zaměření oboru sociální práce. METODY: Pro zodpovězení otázky bylo využito srovnání charakteristik, které jsou předpokládány čtyřmi typy konceptualizace mentálního handicapu. Identifikované charakteristiky předpokládané různými typy konceptualizace mentálního handicapu byly následně srovnávány s charakteristikami zaměření oboru sociální práce. Jednotlivé konceptualizace přitom byly chápány jako „čisté typy“, od nichž se liší v praxi uplatňované, více či méně eklektické „pohledy na mentální handicap“. VÝSLEDKY: Komparací různých typů konceptualizace mentálního handicapu byla identifikována dvě pojetí mentálního handicapu, a to „statické“ a „interakční“. Srovnáním charakteristik mentálního handicapu s charakteristikami zaměření oboru sociální práce byly identifikovány následující charakteristiky oborově adekvátního způsobu konceptualizace mentálního handicapu: vztah mezi potenciálem a dostupnou podporou osob s mentálním handicapem; institucionalizovaná omezení přístupu lidí s mentálním handicapem k příležitostem; situační podmíněnost a relativita mentálního handicapu. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Přijetí výše uvedených oborově adekvátních charakteristik mentálního handicapu by pomohlo přizpůsobit cíle intervencí sociálních pracovníků směrem k vyšší míře podpory autonomie osob s mentálním handicapem a podpoře jejich začlenění do společnosti skrze odblokování potenciálu jak na straně klientů, tak i sociálních pracovníků.
Abstract (in English)
OBJECTIVES: The aim is to determine what characteristics of conceptualizing intellectual disability (ID) are field-appropriate in social work. THEORETICAL BASE: ID is understood as a discursive concept, whereby various ways of conceptualizing ID are interpreted in terms of social work. METHODS: The identified characteristics assumed by four different types of ID conceptualization were compared with the characteristics of the social work focus. Individual conceptualizations were understood as “pure types” that differ from the various eclectic “views on ID” applied in practice. OUTCOMES: By comparing alternative types of conceptualization of ID, two views of ID were identified: “static” and “interactive”. By comparing the characteristics of ID with those of social work, the following characteristics of a social work field-appropriate way of conceptualizing ID were identified: the inter-relation between the potential and accessible support of people with ID; institutionalized barriers to access to opportunities; and the relativity and dependence of ID on the situation of people living with ID. SOCIAL WORK IMPLICATIONS: The appropriate characteristics of ID would help adjust the aims of social workers’ interventions towards greater support of the autonomy of people with ID and the promotion of their integration into society by unlocking the potential of both sides of the helping interaction.
Links
MUNI/A/1330/2019, interní kód MUName: Porozumění perspektivám účastníků sociálních intervencí
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 8. 12. 2022 09:58