HORÁKOVÁ, Jana, Štěpán MIKLÁNEK and Pavel SIKORA. Machine Vision / Computer Vision. Ke konceptuálním východiskům projektu Vašulka Live Archive (Machine Vision / Computer Vision. Towards Conceptual Background of Vasulka Live Archive Project). In Miloš Vojtěchovský. Vašulkova kuchyňská kniha #1. Texty k médiím první & poslední / Vasulka Kitchen Cooking Reader #1. Beyond Media Texts: Primal & Final. 1st ed. Brno: Centrum umění nových médií – Vašulka Kitchen Brno, 2020. p. 89–103, 14 pp. ISBN 978-80-907763-4-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Machine Vision / Computer Vision. Ke konceptuálním východiskům projektu Vašulka Live Archive
Name (in English) Machine Vision / Computer Vision. Towards Conceptual Background of Vasulka Live Archive Project
Authors HORÁKOVÁ, Jana, Štěpán MIKLÁNEK and Pavel SIKORA.
Edition 1. vyd. Brno, Vašulkova kuchyňská kniha #1. Texty k médiím první & poslední / Vasulka Kitchen Cooking Reader #1. Beyond Media Texts: Primal & Final, p. 89–103, 14 pp. 2020.
Publisher Centrum umění nových médií – Vašulka Kitchen Brno
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60405 Studies on Film, Radio and Television
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-907763-4-0
Keywords (in Czech) Media Art Live Archive; umění videa; umělé neuronové sítě; nová metodologie; poetika umění videa
Keywords in English Media Art Live Archive; video art; artificial neural networks; new methodology; poetics of video art
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D., učo 14870. Changed: 26/12/2020 22:42.
Abstract
Příspěvek představuje konceptuální pozadí, na kterém je postaven výzkumný projekt Media Art Live Archive: Inteligentní rozhraní pro interaktivní zprostředkování kulturního dědictví (TL02000270) částečně podpořený Technologickou agenturou České republiky. Hlavním cílem projektu je vyvinout speciálně trénované umělé neuronové sítě, které budou naprogramovány tak, aby sloužily jako inovativní nástroj pro výzkum videoartu, konkrétně práce Steiny a Woodyho Vašulkových. V textu jsou diskutovány následující otázky: Mohou umělé neuronové sítě sloužit jako epistemologický nástroj poskytující nový pohled na raný videoart a zvláště na tvorbu Vašulkových? Jaké známé metody výzkumu mohou simulovat? A co mohou přinést metodologicky inovativního pro výzkum videoartu?
Abstract (in English)
The paper presents the conceptual background on which the research project Media Art Live Archive: Intelligent Interface for Interactive Mediation of Cultural Heritage (TL02000270) partly supported by the Technology Agency of the Czech Republic, is build on. The main goal of the project is to develop specially trained artificial neural networks, which will be programmed to serve as an innovative tool for research into the videoart, specifically the work of Steina and Woody Vašulka. In the text, the following questions are discussed: Can artificial neural networks serve as an epistemological tool providing a new perspective on the early videoart and the work of Vasulkas particularly? What known research methods can they simulate? And what can they bring methodologically inovative to the research of the videoart?
Links
TL02000270, research and development projectName: Media Art Live Archive: Inteligentní rozhraní pro interaktivní zprostředkování kulturního dědictví (Acronym: MediaArtLiveArchive)
Investor: Technology Agency of the Czech Republic
PrintDisplayed: 1/10/2022 03:21