HORÁKOVÁ, Jana, Marika KUPKOVÁ, Štěpán MIKLÁNEK and Pavel SIKORA. Nový archivář : Příklad využití umělé inteligence v kurátorském projektu Black Box / Černá skříňka, zaměřeném na reflexi umění v době koronavirové pandemie (New archivist : An example of the use of artificial intelligence in the curatorial project Black Box, focused on the reflection of art during a coronavirus pandemic). 2020.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nový archivář : Příklad využití umělé inteligence v kurátorském projektu Black Box / Černá skříňka, zaměřeném na reflexi umění v době koronavirové pandemie
Name (in English) New archivist : An example of the use of artificial intelligence in the curatorial project Black Box, focused on the reflection of art during a coronavirus pandemic
Authors HORÁKOVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Marika KUPKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Štěpán MIKLÁNEK (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Pavel SIKORA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 2020.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 60405 Studies on Film, Radio and Television
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Anotace a CV účastníků konference HUMAIN. Program konference HUMAIN.
RIV identification code RIV/00216224:14210/20:00114884
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) Nový archivář; umělé neuronové sítě; umělecký výzkum; pandemie COVID 19
Keywords in English New archivist; artificial neural networks; artistic research; pandemy of COVID 19
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Zuzana Matulíková, učo 405304. Changed: 13/4/2021 11:30.
Abstract
Kurátorsko-výzkumný projekt Black Box / Černá skříňka byl zahájen na jaře roku 2020 v době pandemie nového koronaviru. Kurátorský tým Galerie TIC formou otevřené výzvy podpořil vybrané umělce, kteří se věnovali reflexi této mimořádné situace nebo na ní participovali formou občanských iniciativ. Shromážděný soubor uměleckých děl a jejich dokumentace jsme se rozhodli prezentovat formou on-line výstavního projektu a dvojího kurátorského přístupu, jenž návštěvníkům umožní porovnat dvě interpretace vizuálních stop pandemie. V prvním případě se jedná o kurátorský kolektivní subjekt Galerie TIC (Jen milenci přežijí) a ve druhém případě jsme experimentovali s využitím kurátorského objektu v podobě umělých neuronových sítí (Nový archivář). V příspěvku jsme se zaměřili na představení postupu a výsledků práce Nového archiváře. Byl představen a zhodnocen přínos využití umělé inteligence jako interpretačního nástroje se zaměřením na problematiku inscenování výsledků kognitivních procesů ne-lidské entity.
Abstract (in English)
The Black Box curatorial research project was launched in the spring of 2020 during the new coronavirus pandemic. Its aim was to point out the problems faced by Czech visual artists at that time and to support them in their work. The curatorial team of Galerie TIC supported selected artists in the form of an open call, who reflected on this extraordinary situation or participated in it in the form of civic initiatives. We decided to present the collected set of works of art and their documentation in the form of an online exhibition project and a double curatorial approach, which will allow visitors to compare two interpretations of the visual traces of the pandemic. In the first case it is a curated collective subject of the TIC Gallery (Only lovers will survive) and in the second case we experimented with the use of a curated object in the form of artificial neural networks (New Archivist). In the presentation we focused on the procedure and results of the work of the New Archivist. We presented and evaluated the benefits of using artificial intelligence as an interpretive tool with a focus on the issue of staging the results of cognitive processes of non-human entities.
Links
TL02000270, research and development projectName: Media Art Live Archive: Inteligentní rozhraní pro interaktivní zprostředkování kulturního dědictví (Acronym: MediaArtLiveArchive)
Investor: Technology Agency of the Czech Republic
PrintDisplayed: 17/8/2022 18:48