HLADKÁ, Marie, Daniel NĚMEC, Jakub PEJCAL, Petr VALOUCH, Vladimír HYÁNEK a Dominik DVOŘÁK. Softwarová aplikace pro bankrotní modely. 2020.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Softwarová aplikace pro bankrotní modely
Název anglicky Software application for bankruptcy models
Autoři HLADKÁ, Marie (203 Česká republika, garant, domácí), Daniel NĚMEC (203 Česká republika, domácí), Jakub PEJCAL (203 Česká republika, domácí), Petr VALOUCH (203 Česká republika, domácí), Vladimír HYÁNEK (203 Česká republika, domácí) a Dominik DVOŘÁK (203 Česká republika, domácí).
Vydání 2020.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Software
Obor 50202 Applied Economics, Econometrics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14560/20:00114904
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
Klíčová slova česky Bankrotní model; finanční analýzam; finanční zdraví; finanční udržitelnost; nezisková organizace
Klíčová slova anglicky Bankruptcy model; financial analysis; financial health; financial sustainability; non-profit organization
Technické parametry Software je realizován jako moderní webová single-page aplikace založená na CSS frameworku Bootstrap. Algoritmy výpočtů ekonometrických modelů jsou prováděny na straně klienta a jsou implementovány v programovacím jazyce JavaScript. Webová aplikace umožňuje po vyhodnocení finančního zdraví stažení exportu ve formátu PDF, obsahujícího kompletní informace o vyhodnoceném finančním zdraví organizace včetně vstupních dat. Export výsledků již není realizován na straně klienta, nýbrž na straně serveru, přičemž je implementován v programovacím jazyce PHP
Změnil Změnila: Mgr. Daniela Marcollová, učo 111148. Změněno: 30. 3. 2021 11:17.
Anotace
Empiricky ověřený software pro včasné varování před pravděpodobným úpadkem či finanční tísní neziskové organizace. Software je založen na výsledcích ekonometrických modelů, konkrétně tzv. logit modelů, které byly sestaveny a odhadnuty s využitím finančních a nefinančních ukazatelů 777 veřejně prospěšných organizací působících v sektoru sociálních služeb za období let 2014 až 2017. Dále potom 483 základních organizačních jednotek organizace Junák – český skaut, z. s., kdy dostupná data zahrnovala období let 2008 až 2018. V případě predikčních modelů finanční zranitelnosti (bankrotních modelů) pro veřejně prospěšné organizace byla testována paleta 49 ukazatelů finanční zranitelnosti. Na základě podrobné analýzy vzájemné propojenosti více než 250 dostupných statických i dynamických finančních a nefinančních ukazatelů bylo ve výsledku otestováno celkem 53 těchto ukazatelů v rámci formulovaných ekonometrických modelů. Pro případ vzájemně prospěšných organizací byla ve výsledku testována paleta 30 závislých proměnných a k nim odpovídajících 51 proměnných nezávislých Ratingy finanční zranitelnosti (klasifikace známkou na škále A (nejlepší) až F (nejhorší)) jsou založeny na predikovaných pravděpodobnostech vycházejících z odhadnutých modelů. Ratingy A a B jsou založeny na vysokých hodnotách tzv. true positive rate, tedy tak, aby s co největší pravděpodobností organizace spadající do této kategorie byly v následujícím roce skutečně finančně zdravé (pravděpodobnost predikované finanční zranitelnosti je tak velmi nízká).
Anotace anglicky
Empirically proven software for early warning of probable bankruptcy or financial distress of non-profit organizations. The software is based on the results of econometric models, namely the so-called logit models, which were compiled and estimated using financial and non-financial indicators of 777 public benefit organizations operating in the social services sector for the period 2014 to 2017. český skaut, zs, where the available data covered the period from 2008 to 2018. In the case of predictive models of financial vulnerability (bankruptcy models) for public benefit organizations, a variety of 49 indicators of financial vulnerability were tested. Based on a detailed analysis of the interconnectedness of more than 250 available static and dynamic financial and non-financial indicators, a total of 53 of these indicators were tested within the formulated econometric models. For mutually beneficial organizations, a result was tested on a range of 30 dependent variables and the corresponding 51 independent variables. Financial vulnerability ratings (graded on a scale of A (best) to F (worst)) are based on predicted probabilities based on estimated models. Ratings A and B are based on high values of the so-called true positive rate, ie so that the most likely organizations falling into this category are really financially sound in the following year (the probability of predicted financial vulnerability is very low) .
Návaznosti
TL02000080, projekt VaVNázev: Model finančního zdraví neziskových organizací a predikce jejich finanční zranitelnosti
Investor: Technologická agentura ČR, Model finančního zdraví neziskových organizací a predikce jejich finanční zranitelnosti
VytisknoutZobrazeno: 22. 6. 2024 07:32