RICHTROVÁ, Eva. Benediktinské kláštery v ČR a Rakousku mezi muzeem, turistickou atrakcí a kontemplací (Benedictine monasteries in the Czech Republic and Austria between a museum, a tourist attraction and contemplation). In Dějiny ve veřejném prostoru II. Vystavování minulosti. (Ústav pro studium totalitních režimů ; FF UK ; PdF UK ; FF UJEP ; Historický ústav AV ČR, v.v.i.). 2020.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Benediktinské kláštery v ČR a Rakousku mezi muzeem, turistickou atrakcí a kontemplací
Name (in English) Benedictine monasteries in the Czech Republic and Austria between a museum, a tourist attraction and contemplation
Authors RICHTROVÁ, Eva.
Edition Dějiny ve veřejném prostoru II. Vystavování minulosti. (Ústav pro studium totalitních režimů ; FF UK ; PdF UK ; FF UJEP ; Historický ústav AV ČR, v.v.i.), 2020.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 60401 Arts, Art history
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Keywords (in Czech) benediktinský klášter; turismus; muzeum; expozice; prezentace; percepce; dějiny; didaktika; mecenát
Keywords in English Benedictine monastary; tourism; museum; exposition; presentation; perception; history; didactics; patronage
Changed by Changed by: Mgr. Eva Richtrová, Ph.D., učo 42682. Changed: 24. 1. 2021 14:13.
Abstract
Příspěvek srovnal způsob vystavování, interpretace a percepce vlastních dějin v benediktinských klášterech Altenburg (Niederösterreich) a Rajhrad (jižní Morava). Upozornil na rozdílná organizační a ekonomická východiska obou klášterů. Ukázal aktuální podobu muzejních expozic a představil nedávné mecenáše těchto klášterů.
Abstract (in English)
The conference paper compared the way of exhibiting, interpreting and perceiving one's own history in the Benedictine monasteries of Altenburg (Niederösterreich) and Rajhrad (South Moravia). It pointed out the different organizational and economic possibilities of the two monasteries. It showed the current form of museum expositions and introduced recent patrons of these two monasteries.
Links
MUNI/A/1461/2020, interní kód MUName: Umění a architektura ve veřejném prostoru: umělecké artefakty jako prostředky komunikace (Acronym: Umění v prostoru)
Investor: Masaryk University
PrintDisplayed: 23. 3. 2023 17:48