ZINDULKOVÁ, Kristina, Christian KIMMICH and Martin ČERNÝ. Souhrnná výzkumná zpráva k dopadům restriktivních opatření proti šíření covid-19 na zaměstnanost (Summary research report on the employment effects of restrictive measures against the spread of covid-19). Brno: Masarykova univerzita, 2020. 31 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Souhrnná výzkumná zpráva k dopadům restriktivních opatření proti šíření covid-19 na zaměstnanost
Name (in English) Summary research report on the employment effects of restrictive measures against the spread of covid-19
Authors ZINDULKOVÁ, Kristina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Christian KIMMICH (276 Germany, belonging to the institution) and Martin ČERNÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Brno, 31 pp. 2020.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Research report
Field of Study 50203 Industrial relations
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/20:00114919
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) covid-19; zaměstnanost; input-output analýza
Keywords in English covid-19; employment; input-output analysis
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333. Changed: 18. 2. 2021 19:49.
Abstract
Výsledek sumarizuje výzkumná zjištění na bázi využití input-output modelu vyvinutého v rámci projektu IMPACTECH. Pomocí sestavení scénářů možného vývoje redukce poptávky po jednotlivých odvětvích – v závislosti na postupu a intenzitě opatření proti šíření covid-19 – vyhodnocuje předpokládané dopady opatření na vývoj poptávky po práci. Aplikovaný přístup dokáže zhodnotit možný nárůst nezaměstnanosti (či například růst poptávky po pracovní síle způsobenou možným úbytkem zahraničních pracovníků), který lze předpokládat v závislosti na míře změn či poklesu poptávky a tím i poklesu výroby dle jednotlivých odvětví.
Abstract (in English)
The result summarizes research findings based on the use of the input-output model developed within the IMPACTECH project. It evaluates the expected impacts of measures on the development of labor demand by compiling scenarios of the possible development of demand reduction in individual sectors - depending on the procedure and intensity of measures against the spread of covid-19. The applied approach can assess the possible increase in unemployment (or, for example, growth in demand for labor caused by a possible decrease in foreign workers), which can be expected depending on the degree of change or decline in demand and thus decline in production by industry.
Links
TK01010208, research and development projectName: Ekonomické dopady uplatnění různých technologií při nízkouhlíkové transformaci (Acronym: IMPACTECH)
Investor: Technology Agency of the Czech Republic, Economic impacts of technology adoption in the low-carbon transformation
PrintDisplayed: 27. 3. 2023 20:12