HOLEŠINSKÁ, Andrea. Mezinárodní cestovní ruch. Video průvodce (International Tourism. Video Guide). Brno: Masarykova univerzita, 2020.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Mezinárodní cestovní ruch. Video průvodce
Name (in English) International Tourism. Video Guide
Authors HOLEŠINSKÁ, Andrea.
Edition Brno, 2020.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Audiovisual works
Field of Study 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Economics and Administration
Keywords (in Czech) Mezinárodní cestovní ruch; mezinárodní příjezdy; UNWTO; statistika
Keywords in English International tourism; international arrivals; UNWTO; statistics
Changed by Changed by: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D., učo 21026. Changed: 24. 2. 2021 12:40.
Abstract
Metodický průvodce sekundárními daty mezinárodního cestovního ruchu vytvořený pro potřeby online vzdělávání. Komentované (10minutové) video seznamuje studenty s klíčovými zdroji sekundárních dat, které jsou v oblasti cestovního ruchu významné pro socio-ekonomické analýzy mezinárodního cestovního ruchu. Jedná se o data vyjadřující pohyb turistů (příjezdy) a pohyb aktiv (devizové příjmy a výdaje) spojený se spotřebou v rámci mezinárodního cestovního ruchu. Součástí je identifikace hlavních turistických proudů a dopadů na platební bilance daných zemí.
Abstract (in English)
Methodical guide to secondary data of international tourism created for the purposes of online education. The commented (10-minute long) video introduces students to key sources of secondary data that are important in the field of tourism for socio-economic analysis of international tourism. These are data expressing the movement of tourists (arrivals) and the movement of assets (receipts and expenditures) associated with consumption in international tourism. The video includes the identification of the main tourist flows and impacts on the balance of payments of the countries.
PrintDisplayed: 27. 3. 2023 18:42