PYTLÍK, Petr. Mehrsprachigkeits-, Interkulturalitäts- und Toleranzunterricht im 18. und 19. Jahrhundert am Beispiel der Zwittauer deutschen Sprachinsel in Böhmen. In Eva Vetter, Dirk Lange, Anke Wegner. Europa denken, kommunizieren und erfahren Herausforderungen einer teilhabegerechten Europabildung. Wien: Wochenschau Wissenschaft, sprache macht gesellschaft, 2021. s. 351-360. ISBN 978-3-7344-1278-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Mehrsprachigkeits-, Interkulturalitäts- und Toleranzunterricht im 18. und 19. Jahrhundert am Beispiel der Zwittauer deutschen Sprachinsel in Böhmen
Název česky Vícejazyčná, mezikulturní a toleranční výuka v 18. a 19. století na příkladu německého jazykového ostrova Zwittau v Čechách
Název anglicky Multilingual, intercultural and tolerance policy in the 18th and 19th century on the example of the Zwittauer German language island in Bohemia
Autoři PYTLÍK, Petr (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Wien, Europa denken, kommunizieren und erfahren Herausforderungen einer teilhabegerechten Europabildung, od s. 351-360, 10 s. 2021.
Nakladatel Wochenschau Wissenschaft, sprache macht gesellschaft
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60100 6.1 History and Archaeology
Stát vydavatele Rakousko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-3-7344-1278-3
Klíčová slova česky historie všedního dne; Svitavsko; německý jazykový ostrov; mikrohistorie; historische Bildungsforschung
Klíčová slova anglicky the history of everyday life; Svitavy; German language island; microhistory; historical educational research
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Ing. Petr Pytlík, Ph.D., učo 109742. Změněno: 5. 10. 2021 08:36.
Anotace
Die ehemalige deutsche Sprachinsel Zwittau ist eine vergessene Region mitten des ostböhmischen Kreises Pardubice, aus der nach dem Zweiten Weltkrieg ihre deutschböhmischen Bewohner nach Deutschland und Österreich vertrieben und mit neuen, meistens aus der Westukraine stammenden tschechischen Bewohnern ersetzt wurden. Dies geschah in vielen anderen Regionen und ist grundsätzlich nichts Spezifisches. Im Jahre 2010 kamen allerdings die heutigen Bewohner des Dorfes Chmelík (Hopfendorf, heute 120 Einwohner) auf die Idee, über die eigene Region etwas zu erfahren, der hiesige Chronist Antonín Hurych sprach die Verwaltung des Dorfes an und die kam den Bemühungen finanziell entgegen. So entstand in den Jahren 2011-2015 ein einzigartiges Projekt, im Rahmen dessen Archivmaterialien, wie Anordnungen der Obrigkeit, Schulchroniken, Matriken, Pfarrchroniken und andere Dokumente digitalisiert und ins Tschechische übersetzt wurden. Als Ergebnis ist im Jahre 2015 das Buch „Ves Chmelík a okolí“ („Das Dorf Hopfendorf und Umgebung“) von Antonín Hurych erschienen. Bei der Arbeit an der Digitalisierung und Übersetzung der Archivalien sind den Forschern verschiedene Details aufgefallen, die oft überraschend waren. Besonders die Themen der Kontakte zwischen der deutschböhmischen und tschechischen Bevölkerung und des damaligen Schulwesens in kleinen deutschböhmischen Dörfern enthüllten Potential weiterentwickelt zu werden, denn schon die Primärquellen laden dazu ein, allgemeine Tendenzen, die in der „großen“ Geschichtsschreibung behandelt wurden, auf der Mikroebene der Zwittauer deutschen Sprachinsel zu identifizieren, sie beschreiben und erklären zu können und somit die makrogeschichtliche Perspektive zu erweitern.
Anotace česky
ývalý německý jazykový ostrov Zwittau (Svitavy) se nachází uprostřed východočeského okresu Pardubice, ze kterého byli po druhé světové válce jeho německo-čeští obyvatelé vyhnáni do Německa a Rakouska a nahrazeni novými českými obyvateli, většinou ze západní Ukrajiny. To se stalo v mnoha dalších regionech a v zásadě se nejedná o nic specifického. V roce 2010 se však současní obyvatelé obce Chmelík (Hopfendorf, nyní 120 obyvatel) rozhodli, že by se rádi dozvěděli něco o svém vlastním regionu, místní kronikář Antonín Hurych oslovil správu obce, která jeho úsilí finančně podpořila. Tak vznikl v letech 2011–2015 unikátní projekt, v jehož průběhu byly digitalizovány a přeloženy do češtiny archivní materiály jako úřední dokumenty, školní kroniky, matriky, farní kroniky a další dokumenty. V důsledku toho byla v roce 2015 vydána kniha „Ves Chmelík a okolí“ od Antonína Hurycha. Při práci na digitalizaci a překladu archivního materiálu si badatelé všimli různých detailů, které byly často překvapivé. Obzvláště témata kontaktů mezi německým českým a českým obyvatelstvem a tehdejším školským systémem v malých německých českých vesnicích odhalila potenciál k dalšímu rozvoji, protože primární zdroje již obsahují náznaky obecných tendencí, které spadají pod „velké“ dějiny. Na mikroúrovni je tak možné popsat a vysvětlit obecné vývojové tendence a rozšířit tak makrohistorickou perspektivu.
Anotace anglicky
The former German language island Zwittau is a forgotten region in the middle of the East Bohemian district of Pardubice, from which after the Second World War its German-Bohemian residents were expelled to Germany and Austria and replaced by new Czech residents, mostly from western Ukraine. This happened in many other regions and is basically nothing specific. In 2010, however, the current residents of the village of Chmelík (Hopfendorf, now 120 inhabitants) got the idea to learn something about their own region, the local chronicler Antonín Hurych approached the administration of the village and they supported the efforts financially. In this way, a unique project was created in the years 2011-2015, in the course of which archive materials such as orders from the authorities, school chronicles, registers, parish chronicles and other documents were digitized and translated into Czech. As a result, the book “Ves Chmelík a okolí” by Antonín Hurych was published in 2015. While working on the digitization and translation of the archival material, the researchers noticed various details that were often surprising. In particular, the topics of contact between the German-Bohemian and Czech population and the school system at that time in small German-Bohemian villages revealed potential to be further developed, because the primary sources already invite you to explore general tendencies that have been dealt with in the “great” historiography at the micro level, which could help to describe and explain this general tendencies and thus to expand the macro-historical perspective.
VytisknoutZobrazeno: 27. 11. 2021 12:06