PYTLÍK, Petr and Klára HANÁKOVÁ. POSPA… životní a umělecká dráha režiséra Zdeňka Pospíšila (POSPA… life and artistic career of director Zdeněk Pospíšil). Brno: JAMU, 2021. ISBN 978-80-7460-183-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name POSPA… životní a umělecká dráha režiséra Zdeňka Pospíšila
Name in Czech POSPA… životní a umělecká dráha režiséra Zdeňka Pospíšila
Name (in English) POSPA… life and artistic career of director Zdeněk Pospíšil
Authors PYTLÍK, Petr and Klára HANÁKOVÁ.
Edition Brno, 2021.
Publisher JAMU
Other information
Original language Czech
Type of outcome Editorship of professional books
Field of Study 60401 Arts, Art history
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7460-183-5
Keywords (in Czech) Zdeněk Pospíšil; Husa na provázku; Balada pro banditu
Keywords in English Zdeněk Pospíšil; Husa na provázku; Balada pro banditu
Changed by Changed by: Mgr. Ing. Petr Pytlík, Ph.D., učo 109742. Changed: 5/10/2021 08:36.
Abstract
Zdeněk Pospíšil (1944–1993), tvůrce legendární inscenace Balada pro banditu (1975), patřil spolu s Evou Tálskou a Peterem Scherhauferem nejen k prvním absolventům obnoveného oboru režie na brněnské JAMU, ale i k zakladatelům Divadla Husa na provázku, jeho Dětského studia a zdejším kmenovým režisérům. Zatímco jeho dvěma kolegům a jejich inscenační tvorbě věnovala odborná teatrologická veřejnost alespoň dílčími studiemi pozornost, v případě Zdeňka Pospíšila je situace značně odlišná. Souvisí to ostatně i s Pospíšilovými životními osudy – odchodem do švýcarské emigrace a nezdařeným porevolučním pokusem o proměnu pražského Hudebního divadla v Karlíně v muzikálovou scénu evropského významu, jenž nakonec vyústil v osobní tragédii. Publikace se snaží zaplnit vzniklou mezeru a v širším kontextu vůbec poprvé mapuje jeho životní a uměleckou dráhu jako celek.
Abstract (in English)
Zdeněk Pospíšil (1944–1993), creator of the legendary production Ballad for a Bandit (1975), was, together with Eva Tálská and Peter Scherhaufer, not only the first graduates of the renewed field of directing at the JAMU in Brno, but also the founders of the Goose on a String Theater, its Children's Studio and tribal directors. While the professional theatrological public paid attention to his two colleagues and their staging work, at least through partial studies, in the case of Zdeněk Pospíšil the situation is quite different. It is also related to Pospíšil's life destinies - leaving for Swiss emigration and a failed post-revolutionary attempt to transform the Prague Musical Theater in Karlín into a musical scene of European significance, which eventually resulted in a personal tragedy. The publication seeks to fill the gap and, in a broader context, maps his life and artistic career as a whole for the first time.
PrintDisplayed: 16/1/2022 19:24