RONOVSKÁ, Kateřina. Beneficienti fundací určených ke správě rodinného majetku (Beneficiaries of Foundations created for Family Asset Management). Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2021, vol. 29, No 22, p. 763-768. ISSN 1210-6410.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Beneficienti fundací určených ke správě rodinného majetku
Name (in English) Beneficiaries of Foundations created for Family Asset Management
Authors RONOVSKÁ, Kateřina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Právní rozhledy, Praha, Nakladatelství C.H. Beck, 2021, 1210-6410.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50501 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Repozitář MU
RIV identification code RIV/00216224:14220/21:00123170
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) Fundace; beneficient;správa majetku; srovnávací právo
Keywords in English Foundations;Beneficiaries; asset management; family asset management
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 4. 2. 2022 10:33.
Abstract
Možnost využívat fundace ke správě rodinného majetku s sebou přináší do českého právního prostředí nutnost zaměřit pozornost také na postavení beneficientů těchto struktur. Zároveň se jeví jako vhodné přehodnotit některé stereotypní pohledy na vymezení jejich dosud spíše pasivní pozice. Beneficient by neměl být v pozici podřízeného „prosebníka“ či bezstarostného „rentiéra“, ale osoby, která má vlastní zájmem na řádném fungování zakladatelem vytvořené struktury pro správu (rodinného) majetku. Zkušenosti ze sousedních zemí ukazují, že jasné vymezení pozice beneficienta (a jeho práv) může přinést chtěnou udržitelnost a stabilitu.
Abstract (in English)
The possibility of using foundations to manage family property brings with it the need to focus attention on the position of the beneficiaries of these structures in the Czech legal environment. At the same time, it seems appropriate to reconsider some stereotypical views on the definition of their hitherto rather passive position. The beneficiary should not be in the position of a subordinate "supplicant" or a carefree "annuitant", but a person who has a vested interest in the proper functioning of the structure created by the founder for the administration of (family) property. Experience from neighbouring countries shows that a clear definition of the position of the beneficiary (and his rights) can bring the desired sustainability and stability.
Links
MUNI/A/1430/2020, interní kód MUName: Treuhänderschaft a soukromé nadace: loajalita správce dle Lichtenštejnského práva a inspirace pro české a slovenské právní prostředí
Investor: Masaryk University
PrintDisplayed: 25. 3. 2023 19:31