RÖDEROVÁ, Petra. Oslabené vidění jako specifická potřeba z pohledu školní podpory a intervence (Vision problems as a specific need in terms of school support and intervention). In Mezinárodní konference pro inkluzi osob se speciálními vzdělávacími potřebami – ICIPSEN Hradec Králové. 2021.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Oslabené vidění jako specifická potřeba z pohledu školní podpory a intervence
Name in Czech Oslabené vidění jako specifická potřeba z pohledu školní podpory a intervence
Name (in English) Vision problems as a specific need in terms of school support and intervention
Authors RÖDEROVÁ, Petra.
Edition Mezinárodní konference pro inkluzi osob se speciálními vzdělávacími potřebami – ICIPSEN Hradec Králové, 2021.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) Zrakové obtíže, školní výkon, kompetence žáků, kompetence pedagogů
Keywords in English Visual difficulties, school performance, pupils 'competences, teachers' competences
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 17/3/2022 14:07.
Abstract
Příspěvek je zaměřen na problematiku zvládání zrakových obtíží dětí a žáků v předškolním a ve školním prostředí. Zaměříme se na zrakové obtíže, které sice nespadají do kategorie zrakového postižení, avšak dětem a žákům způsobují potíže a snižují jejich školní výkon. Za zásadní považujeme ohrožení školní úspěšnosti žáků a zátěž, která z daných obtíží vyplývá. Příspěvek prezentuje zjištění pilotních šetření v prostředí předškolního a primárního vzdělávání, zkušenosti pedagogických pracovníků a konkrétní návrhy a doporučení pro praxi. Cílem je upozornit na problematiku zrakových obtíží z pohledu potřeb žáka a také z pohledu kompetencí pedagogických pracovníků, jak v daných situacích postupovat.
Abstract (in English)
The paper focuses on the issue of coping with visual problems of children and pupils in preschool and school environment. We will focus on visual difficulties, which do not fall into the category of visual impairment, but cause problems for children and pupils and reduce their school performance. We consider the threat to students' school success and the burden that arises from the given difficulties to be essential. The paper presents the findings of pilot surveys in the environment of preschool and primary education, the experience of teachers and specific proposals and recommendations for practice. The aim is to draw attention to the issue of visual difficulties from the point of view of the pupil's needs and also from the point of view of the competencies of pedagogical staff, how to proceed in given situations.
PrintDisplayed: 28/11/2022 20:44