MUŽÍK, Vladislav and Petr VLČEK. The development, current state and challenges of Czech PE and its didactics. In B. Höger & K. Kleiner. Sports Didactics in Europe: History, Current Trends and Future Developments. Münster, Germany: Waxmann Verlag GmbH, 2022. p. 27-46. ISBN 978-3-8309-4167-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The development, current state and challenges of Czech PE and its didactics
Name in Czech Vývoj, současný stav a výzvy české tělesné výchovy a její didaktiky
Authors MUŽÍK, Vladislav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Petr VLČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Münster, Germany, Sports Didactics in Europe: History, Current Trends and Future Developments, p. 27-46, 20 pp. 2022.
Publisher Waxmann Verlag GmbH
Other information
Original language English
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Country of publisher Germany
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-3-8309-4167-5
Keywords (in Czech) didaktika tělesné výchovy; didaktický výzkum v tělesné výchově; kongruence ve vzdělávání; kurikulum tělesné výchovy
Keywords in English didactics of physical education; didactic research in physical education; congruence in education; physical education curriculum
Tags topvydavatel
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc., učo 549. Changed: 18/9/2022 13:21.
Abstract
The chapter concerning the Czech Republic is part of a book that provides information on the didactics of physical education and sports in 24 European countries. The current form of Physical Education in the Czech Republic reflects almost a 30-year period of changes and reforms that took place in the Czech Republic after the political changes in the society in 1989. In 1995, a physical and health-oriented concept of Physical Education was chosen, which aim is to promote health through adequate physical activity. Physical Education and Health Education are integrated in the educational area “Man and Health” as part of compulsory education. PE didactics has been developed for individual educational stages, it is based on Pedagogy and General Didactics, and is also part of Kinanthropology. The beginnings of Czech didactic research in Physical Education date back to the 1950s when physical load of pupils and the use of time for active movement during a PE lesson were monitored. Extensive didactic research has been complemented by other research tools, such as questionnaires, individual and group interviews, assessment scales of didactic aspects of a teaching lesson, the think-aloud method, individual teachers’ records with varying length of retrospection, proxy-reports, etc. The fundamental problem of the Czech Physical Education is that the desired congruence in the educational line has not yet been achieved: basic value – designed content of education (designed curriculum) – realization of curriculum in school practice – learning outcomes. Achieving congruence among individual educational factors should be the main goal of current Physical Education in the Czech Republic.
Abstract (in Czech)
Kapitola týkající se České republiky je součástí knihy, která přináší informace o didaktice tělesné výchovy a sportu ve 24 zemích Evropy. Současná podoba tělesné výchovy v České republice odráží téměř třicetileté období změn a reforem, které zde nastaly po politických změnách ve společnosti v roce 1989. V roce 1995 byla zvolena koncepce tělesné výchovy, jejímž cílem je podpora zdraví přiměřenou pohybovou aktivitou. Tělesná výchova a výchova ke zdraví jsou v rámci povinného vzdělávání integrovány do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Didaktika tělesné výchovy je zpracována pro jednotlivé stupně vzdělávání, vychází z pedagogiky a obecné didaktiky a je součástí kinantropologie. Počátky českého didaktického výzkumu v tělesné výchově sahají do 50. let 20. století, kdy byla v hodinách tělesné výchovy sledována zejména fyzická zátěž žáků a využití času k aktivnímu pohybu. Jedním z didaktických prostředků současného výzkumu je videoanalýza. Rozsáhlý didaktický výzkum byl doplněn o další výzkumné nástroje, jako jsou dotazníky, individuální a skupinové rozhovory, hodnotící škály didaktických aspektů vyučovací hodiny, metoda think-aloud, záznamy jednotlivých učitelů s různou délkou retrospekce, proxy-reporty atd. Zásadním problémem české tělesné výchovy je, že dosud nebylo dosaženo žádoucí kongruence ve vzdělávací linii: základní hodnota – navržený obsah vzdělávání (kurikula) – realizace učiva ve školní praxi – výsledky učení. Hlavním cílem současné tělesné výchovy v České republice by mělo být dosažení kongruence mezi jednotlivými vzdělávacími faktory.
PrintDisplayed: 27/1/2023 12:02