OLIVOVÁ, Alena a Alena SLEZÁČKOVÁ. Osobnostní rozvoj v procesu zotavování se ze závislosti na alkoholu – dílčí výsledky. In Sociálne procesy a osobnosť 2022. 2022.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Osobnostní rozvoj v procesu zotavování se ze závislosti na alkoholu – dílčí výsledky
Název anglicky Personal growth in alcohol addiction recovery – partial results of the research study
Autoři OLIVOVÁ, Alena a Alena SLEZÁČKOVÁ.
Vydání Sociálne procesy a osobnosť 2022, 2022.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50101 Psychology
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky Zotavování; závislost na alkoholu; osobnostní rozvoj; zodpovědnost
Klíčová slova anglicky Recovery; alcohol addiction; personal growth; responsibility
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D., učo 24238. Změněno: 13. 10. 2022 17:11.
Anotace
Proces zotavování se ze závislosti na omamných látkách není pouze stádiem abstinence a obdobím remise, nýbrž jde o komplexní rehabilitaci jedince – fyzickou, sociální, morální, ekonomickou, psychickou i spirituální. Studie pomocí metody zakotvené teorie mapuje změny v procesu zotavování se ze závislosti na alkoholu u 6 mužů s minimální délkou abstinence 2 roky. Prvky osobnostního rozvoje jsou popsány v rovině vztahů s okolím (nárůst empatie a tolerance, porozumění problémům druhých nebo přijímání zpětné vazby), v emoční seberegulaci (ve zvládání svých emocí a přijetí zkušenosti ve smyslu smíření se se závislostí), v péči o sebe (kultivací svých zájmů, vzděláváním se, sportováním či úpravou zevnějšku), a taktéž v rozvoji duchovní stránky osobnosti (nalézání smysluplnosti života a získání životní pokory). Dosavadními hlavními kategoriemi při tvorbě nové teorie, související s osobnostním rozvojem v kontextu závislosti, jsou zotavování jako proces dozrávání a míra nutného přizpůsobování se (např. v souvislosti s represivitou protialkoholních léčeb). V tom ohledu jsou určeny dva faktory – represe a svobodná volba, podporující či znesnadňující přijetí závislosti a ovlivňující ochotu ke změně a k léčbě, v jejímž důsledku lze ze své zkušenosti benefitovat ve smyslu osobnostního rozvoje. Výsledky mohou být uplatněny v terapeutické praxi při práci s cílovou klientelou v podpoře kvality života v zotavování a prevenci relapsu.
Anotace anglicky
Recovering from substance abuse addiction is not only about the stage of abstinence and remission. It is multifaceted rehabilitation - physical, social, moral, economic, psychical, and spiritual. The grounded theory method is used to elaborate on personal changes in alcohol addiction recovery within a men respondents (if they had a minimum of two years of sobriety). Personal growth aspects are emerging in relationships with the others (in terms of increasing empathy and tolerance, understanding the problems of others, or receiving feedback), emotional self-regulation (managing emotions and accepting experience in terms of reconciliation with addiction), self-care (quality free time spending, education, doing sport and putting effort to appearance), and spirituality (finding the meaning of life and becoming more humble). The main categories in the process of building a new theory related to personal growth in the context of addiction are recovery as a process of growing up and the level of necessary adaptation (eg the necessity of the repressiveness of alcohol treatment). In this regard, two factors are identified - repression and freedom of choice, supporting or hindering the ability to conciliate addiction, influencing the willingness to change and start treatment, and benefit from experience in terms of personal growth. The outcomes should support recovery process and prevent from experiencing relapses.
VytisknoutZobrazeno: 1. 10. 2023 11:13