NEČASOVÁ, Mirka a Ladislav PTÁČEK. Supervize jako prohlubování respektu. In Sociální práce/Sociálna práca: Publicistická část k č.5/2022 Supervize. Brno: ASVSP, 2022. 5 s. ISSN 1805-885X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Supervize jako prohlubování respektu
Název česky Supervize jako prohlubování respektu
Název anglicky Supervision as deepening of respect
Autoři NEČASOVÁ, Mirka a Ladislav PTÁČEK.
Vydání Brno, Sociální práce/Sociálna práca: Publicistická část k č.5/2022 Supervize, 5 s. 2022.
Nakladatel ASVSP
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Popularizační texty a aktivity
Obor 50403 Social topics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW online publicistická část časopsiu Sociální práce/Sociálna práca
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISSN 1805-885X
Klíčová slova česky Sociální práce; supervize, výcvik
Klíčová slova anglicky Social work; supervision; training
Změnil Změnila: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D., učo 17562. Změněno: 22. 1. 2023 11:35.
Anotace
ASVSP společně s Občanskou poradnou Brno organizovaly v letech 2020 až 2022 výcvik „Supervize v sociální práci“, který se cíleně zaměřuje na rozvoj supervize v oblasti, kterou pokrývá sociální práce. Vize výcviku má tři základní nosné pilíře: (1) Vybavit absolventy základními znalostmi a dovednostmi v oblasti vybraných přístupů k supervizi (teoretický a praktický rámec supervize), (2) vytvořit podmínky pro postupnou identifikaci frekventantů s (profesní) skupinou supervizorů jako komplexně a integrovaně vnímané pozice v sociální práci (identita) a (3) vybavit absolventy základními prostředky pro cílenou práci na sobě (osobní a profesní růst). Proces „stávání se supervizorem“ a osvojování si nezbytných znalostí a dovedností, vč. osobnostního růstu podle výše popsané vize jsme zarámovali deseti způsobilostmi, které roli supervizora i samotný supervizní proces zahrnují komplexně. Účastníci v průběhu výcviku zpracovávali reflexi postupného nabývání nebo prohlubování těchto způsobilostí. Závěrečná zkouška se skládala z nahrávky supervize frekventanta v roli supervizora a jejího obhájení před skupinou a z předložení kompletního portfolia k individuální diskusi frekventanta s lektory výcviku a úspěšné absolvování této diskuze. V tomto textu chceme čtenáře seznámit s významnými aspekty supervizní práce a procesu, které ilustrujeme zkušenostmi frekventantů tak, jak je uvedli v úvodních komentářích k jednotlivým způsobilostem, a které by mohly být - jak věříme - podnětné nejen pro nás, ale i pro čtenáře.
Anotace anglicky
ASVSP, together with Citizns´Advice Boureau in Brno, organized the "Supervision in Social Work" training between 2020 and 2022, which specifically focuses on the development of supervision in the area covered by social work. The training vision has three basic supporting pillars: (1) Equip graduates with basic knowledge and skills in the field of selected approaches to supervision (theoretical and practical framework of supervision), (2) create conditions for the gradual identification of frequenters with the (professional) group of supervisors as a comprehensively and integratedly perceived position in social work (identity) and (3) equip graduates with basic tools for targeted work on themselves (personal and professional growth). The process of "becoming a supervisor" and acquiring the necessary knowledge and skills, incl. personal growth according to the vision described above, we framed ten competencies that comprehensively encompass the role of the supervisor and the supervision process itself. During the training, the participants reflected on the gradual acquisition or deepening of these skills. The final exam consisted of a recording of the trainee's supervision in the role of supervisor and its defense in front of the group, and the presentation of a complete portfolio for an individual discussion of the trainee with the training lecturers and successful completion of this discussion. In this text, we want to introduce the reader to the important aspects of supervisory work and the process, which we illustrate with the experiences of the trainees as they stated in the introductory comments to the individual qualifications, and which - we believe - could be stimulating not only for us, but also for the readers.
VytisknoutZobrazeno: 27. 3. 2023 00:47