HANUŠ, Jiří. Z temna doby komunistické II. Ekumenické vztahy v roce 1950. Getsemany. 1999, vol. 1999, No 10, p. 259-261. ISSN 1210-485X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Z temna doby komunistické II. Ekumenické vztahy v roce 1950
Authors HANUŠ, Jiří.
Edition 1999.
Other information
Organization unit Faculty of Arts
Changed by Changed by: prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D., učo 17132. Changed: 2/11/2000 16:03.
PrintDisplayed: 15/6/2021 12:17