POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Kultura školy. Příspěvek k výzkumu a rozvoji. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 217 s. ISBN 80-210-3746-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kultura školy. Příspěvek k výzkumu a rozvoji
Název anglicky School Culture
Autoři POL, Milan (203 Česká republika, garant), Lenka HLOUŠKOVÁ (203 Česká republika), Petr NOVOTNÝ (203 Česká republika) a Jiří ZOUNEK (203 Česká republika).
Vydání 1. vyd. Brno, 217 s. 2005.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/05:00012590
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 80-210-3746-6
Klíčová slova anglicky school; school culture; research; development; theory
Štítky development, research, school, school culture, theory
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D., učo 6906. Změněno: 25. 6. 2009 16:55.
Anotace
Je zřejmé, že kultura školy je dnes doceňována jako významný fenomén, ba dokonce jako klíčový faktor rozvoje školy. Kultura školy totiž bývá odrazem toho, v co lidé věří, co považují za správné, určuje, co se ve škole vnímá jako možné či nemožné. Snahy měnit školu bez ohledu na stav její kultury nemívají šanci na významnější a dlouhodobější úspěch. To je jeden z hlavních důvodů, proč má pro teorii i praxi rozvoje škol smysl pokoušet se poznávat kulturu školy, a na tomto základě pak objevovat možnosti či dokonce strategie kultivace fenoménu kultury ve škole. Jde o zadání významné, ale ne vždy snadno proveditelné. Máme za to, že jednotlivé texty této publikace nabízejí některé poznatky, postřehy a také náměty v naznačeném směru. Kultura školy je vymezována různými způsoby, obvykle s více či méně explicitní oporou o nálezy a postupy pedagogiky a dalších disciplín. V našem hledání pojmu kultura školy jsme se také o některé z těchto disciplín opírali především o pedagogiku a pedagogice blízké disciplíny, jako jsou psychologie, sociologie, antropologie a management. Zabývat se jednotlivými přístupy k vymezování pojmu kultura školy není ovšem zajímavé jen z teoretického hlediska. Mají totiž prokazatelné důsledky pro uchopení toho, co je ve škole skutečně zásadní, jak se kultura školy nahlíží, co se vnímá jako její klíčový obsah, s čím se v životě školy a jejího řízení typicky spojuje, odkud pramení a co akcentují přesvědčení o možnostech a způsobech její případné změny. To vše tedy ovlivňuje i případné snahy kulturu školy poznávat a měnit. Přístup k vymezování kultury školy a jeho zakotvení v určité disciplíně, ale i další faktory se promítají také do účelů výzkumu kultury školy. Účelem výzkumů kultury školy bývá poznávat kulturu (nebo její části) či s ní spojované jevy jak na obecné úrovni (hledání úspěšných, efektivních škol, faktorů podporujících učení jedince, kolektivu i školy jako celku), tak na úrovni konkrétní (diagnostika a zhodnocení kultury či vybraných aspektů kultury jedné školy). Ve výzkumech kultury školy jde dále o poznání celku kultury i jejích dílčích aspektů. Výzkumníci se usilují o pohled dovnitř a také o poznání toho, jak je kultura školy vnímána zvenčí. I v tom vidíme doklad mnohovrstevnatosti a komplexnosti fenoménu kultury školy, doklad toho, jaké místo se mu přikládá v kontextu škol a jejich rozvoje. Poznání kultury školy se ovšem často chápe jen jako první krok významná bývá ambice kulturu školy měnit. Poznání kultury školy tak může být v praxi pevnější oporou k diskusím, co zjištěný stav pro školu znamená, k rozhodování, nakolik jej zachovávat či naopak určitým směrem rozvíjet. Znalost kultury školy je významným předpokladem úspěšnosti případných takových snah, strategie změny kultury jsou však zkoumány méně často a dosud se o nich mnoho neví. V našem zkoumání kultury české školy jsme na jedné straně získali obecné poznatky o zásadních oblastech chodu českých základních škol a o kulturních projevech v rámci těchto oblastí. Z nich usuzujeme na některé převažující tendence v kultuře české základní školy. Současně jsme postihli chod a kulturu jedné konkrétní základní školy v tomto případě jsme se odhodlali vyslovit se i ke strategiím, které by v důsledku mohly přinést změnu kultury v dané škole. Zvolený metodologický postup se ukázal jako nosný (jsme si však vědomi i jeho limitů). Naše poznatky ukazují, jak se dnešní školy snaží rozvíjet a jak se lidé v jejich čele (ředitelé škol) usilují řídit a vést školy v době plné změn, nových a rychle se proměňujících nároků.
Anotace anglicky
This publication is focused on the issue of school culture. In the opening part, a team of Czech editors present the results of their detailed research of the culture of Czech schools, performed in 2001-2003 at basic schools (pupils aged 6 to 15) in the Czech Republic. The genesis of the term school culture is described, a classification of the purposes of school culture studies is offered, and a variety of findings about the functioning of major areas of school life at Czech basic schools is presented, with particular regard to the manifestations of school culture. The general level of knowledge is enhanced by a case study of the culture of a provincial basic school. Following are seven texts by authors from various countries of Europe and Asia, all of them authentically experienced in the research and/or development of school culture, founding their contributions mainly on the real life in their home countries. From the educational viewpoint, these are highly varied environments from those where schools endeavour to allow quite a wide range of liberties of their development, to those where the framework of their own development is rather limited. Some contributions come from countries of similar developments in the last decades (Slovenia, Slovakia, also interesting in comparison to the Czech milieu), some are from countries of more continuous stability (Belgium, Sweden, Switzerland), and some have originated in distinctly different cultures (Hong Kong, Iran).
Návaznosti
GA406/01/1078, projekt VaVNázev: Kultura české školy a strategie jejího rozvoje
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 28. 1. 2021 07:36