ČEŠKOVÁ, Eva. Nové trendy v léčbě schizofrenie (New Trends in the Therapy of Schizophrenia). Česká a Slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2005, vol. 101, No 6, p. 298-302. ISSN 1212-0383.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nové trendy v léčbě schizofrenie
Name (in English) New Trends in the Therapy of Schizophrenia
Authors ČEŠKOVÁ, Eva (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Česká a Slovenská psychiatrie, Praha, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2005, 1212-0383.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/05:00014066
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords in English schizophrenia; remission; compliance
Tags compliance, remission, schizophrenia
Changed by Changed by: prof. MUDr. Eva Češková, CSc., učo 726. Changed: 11/3/2009 14:00.
Abstract
Před nástupem psychofarmakologické éry bylo hlavním cílem léčby schizofrenie zlepšení péče o sebe sama, snížení agresivity a sebepoškozování. Po nástupu antipsychotik (AP) se stávaly cíle léčby stále více ambiciózní. V současné době je cílem remise, zlepšené fungování a uspokojivá kvalita života. Remise je analogicky jako u afektivní poruchy definována symptomatologicky. Dosažení remisí významně souvisí s kompliancí (adherencí k léčbě). Studie věnující se této problematice ukazují, že circa 2/3 nemocných neberou AP tak jak mají, respektive je neberou vůbec. Studie ADHES se zaměřila na údaje o tom, jak vnímají faktory vedoucí k nedostatečné adherenci psychiatři. Anonymním dotazníkovým průzkumem, do kterého bylo zapojeno 80 psychiatrů a 820 jejich pacientů, bylo zjištěno, že názory českých psychiatrů se neliší od názorů psychiatrů ostatních evropských zemí. Výskyt částečné kompliance a nonkompliance hodnotí v souladu s dostupnými literárními údaji. Přibližně u poloviny nemocných přičítají významnou roli zhoršení kognitivních funkcí, životním podmínkám a stigmatizaci, u menšího počtu abúzu. S dostupností atypických AP (která jsou lépe snášena, prvního dlouhodobě působícího atypického injekčního AP(může pozitivně ovlivnit komplianci)a soustavnou psychoedukací, se stává dosažení remise reálné.
Abstract (in English)
Before the psychopharmacological era, the main aims of treatment were the improvement of self-care, reduction of aggression and self-injury. After the arrival of antipsychotics(AP) the aims of treatment have been becomming more ambitious. Nowadays, remission,improvement of functioning and quality of life are the goals. Remission is defined in terms of symptoms, similarly to affective disorders. Remission is significantly connected with compilance(adherence to the treatment). Studies dealing with these problems suggest that about two thirds of patients do not take AP as prescribed, or even do not take them at all. The ADHES study was aimed at psychiatrists understanding of factors leading to insufficient adherence. Questionnaire-based naturalistic survey that incorporated 80 psychiatrists and 820 of their patients has found that Czech psychiatristsopinions do not differ from those of psychiatrists from other countries.The incidence of partial compliance and noncompliance has been evaluated in accordance with the available literature. Psychiatrists judged that the impairment of cognitive functioning,life conditions and stigma were important factors in about half of their patients, in smaller proportion of patients it was co-morbid substance abuse. With the availability of atypical AP(with better tolerability), long-acting atypicals(positive influence of compliance) and continuous psychoeducation, remission becomes an attainable clinical goal.
Links
MSM0021622404, plan (intention)Name: Vnitřní organizace a neurobiologické mechanismy funkčních systémů CNS
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 5/8/2021 21:12