WINKLER, Jiří, Lenka KLIMPLOVÁ a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Účelové programy na lokálních trzích práce. Jejich význam, potřebnost a realizace. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 218 s. ISBN 80-210-3867-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Účelové programy na lokálních trzích práce. Jejich význam, potřebnost a realizace
Název anglicky Specific local employment programmes. Their meaning, needs and realization.
Autoři WINKLER, Jiří, Lenka KLIMPLOVÁ a Martin ŽIŽLAVSKÝ.
Vydání Brno, 218 s. 2005.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu
Obor 50000 5. Social Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 80-210-3867-5
Klíčová slova anglicky local partnership; labour markets; employment policy
Štítky employment policy, labour markets, local partnership
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Alena Raisová, učo 36962. Změněno: 31. 3. 2010 17:36.
Anotace
Cílem publikace, která shrnuje výsledky diskuse mezi odborníky z oblasti služeb zaměstnanosti a akademickými pracovníky, je autenticky popsat a evaluovat účelové programy na lokálních trzích práce. Tyto programy tvoří podstatnou součást inovace současné aktivní politiky zaměstnanosti směrem ke spolupráci se soukromým a nevládním, neziskovým sektorem. Editoři se snaží udržet v publikaci dvě hodnotící perspektivy. Jednak monografie nahlíží na diskutovanou problematiku z pohledu akademických expertíz, jednak jsou popsány zkušenosti a poznatky z praxe tvorby a realizace politiky zaměstnanosti na lokální úrovni. V závěru se autoři pokusili o komparaci obou těchto přístupů, která ústí v doporučení pro praxi i pro další výzkum. Cíle monografie se zobrazují také ve skladbě jejích částí. Úvodní část je věnována významu lokálních programů a racionálním předpokladům procesu jejich tvorby. Druhý oddíl se zaměřuje na analýzu potřeb vybraných kategorií ohrožených nezaměstnaností, a to konkrétně na problematiku osob zdravotně handicapovaných, žen vracejících se na trh práce po mateřské dovolené, osob nízkokvalifikovaných a absolventů škol. Ve třetí části pak odborníci ze zainteresovaných úřadů práce prezentují zkušenosti se svými lokálními projekty směřujícími ke (znovu)začlenění těchto kategorií osob na pracovní trh. Závěr přináší komparaci akademického a praktického pohledu na tvorbu a realizaci účelových lokálních programů.
Anotace anglicky
The aim of the publication, that summarizes the results of discussion between the specialists of employment services and academic workers, is to authentically describe and evaluate the purpose-built programs in the local labour markets. These programs form a significant part of the innovation of the current active employment policy towards cooperation with the private and the non-governmental, not-for-profit sectors. The editors try to keep two evaluative perspectives in the study. First, the monograph sees the discussed problems from the point of view of academic expert opinions. Second, it describes experiences and information from the practice of creation and realization of the employment policy on the local level. In the end the authors tried to compare both of these approaches, that lead to recommendations for practice and for further research. The aims of the monograph are also shown in the structure of the parts. The introductory section is dedicated to the significance of the local programs and rational suppositions of the process creation. The second section aims at the analysis of needs of the chosen categories threatened by unemployment, namely the problems of disabled people, women returning to the labour market after their maternity leave, people with low qualifications, and graduates. In the third section specialists from the interested employment offices present their experience with the local projects with the purpose of (re-)integration of these categories of people in the labour market. The conclusion brings a comparison of academic and practical point of view of the creation and realization of the purpose-built local programs.
Návaznosti
MSM0021622408, záměrNázev: Reprodukce a integrace společnosti (Akronym: IVRIS)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 28. 1. 2021 07:51